W klasach młodszych dzieci wyrabiają pewne nawyki, dlatego tak ważny jest kontakt bezpośredni z naturą, rzetelna wiedza o stanie naszego środowiska oraz o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą współczesna cywilizacja. Podstawowym zadaniem nauczania powinno być zatem wdrażanie dzieci do zajmowania własnego stanowiska, aktywnego uczestniczenia w rozwiązywaniu zagadnień środowiskowych oraz organizowanie doświadczeń, których efektem końcowym będzie umiejętność formułowania problemów.

OD 1.01.2013 DO 31.03.2013 przeprowadzono 9 godzin zajęć, w których uczestniczyło 18 dzieci, w tym 9 chłopców i 9 dziewczynek. Zajęcia były prowadzone w trzech grupach, sześcioosobowych. Frekwencja uczestników na zajęciach wyniosła 100 ℅, a proponowana tematyka i stosowane metody dostosowano do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie. Dla tych uczniów przygotowana została bogata oferta pomocy i materiałów plastycznych, która pozwala na poznanie nowych technik  plastycznych, np.: frotagge, collage.

Zajęcia maja na celu pobudzanie wyobraźni  i rozwijanie kreatywności  dzieci, mają za zadanie wyzwolenie ekspresji artystycznej ucznia, pobudzenie do twórczego myślenia i działania oraz wprowadzenie w bogaty świat sztuki.

Dzieci uczyły się przyjmowania pozycji skorygowanej, poznawały pozycje wyjściowe do ćwiczeń, uczyły się prawidłowego oddychania torem piersiowym, stosowały ćwiczenia chwytne stóp, ćwiczenia wzmacniające mięśnie kończyn dolnych zapobiegające płaskostopiu oraz wadom kończyn dolnych. Zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem i opracowanym programem.

 

W ramach projektu prowadzone są dodatkowe zajęcia pozalekcyjnych ze środków unijnych m. in. „Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z trudnościami w komunikacji społecznej” oraz doposażona została baza dydaktyczna, co dało szanse na indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Treści nauczania zawierały zagadnienia z zakresu: budowanie klimatu bezpieczeństwa i zaufania, integrowaniu się grupy oraz wprowadzaniu dzieci w normy grupy socjoterapeutycznej; postrzeganie siebie i innych przez pryzmat potrzeb i uczuć; kształtowanie pozytywnego myślenia o sobie.

 

W ramach projektu Żaczek prowadzone są dodatkowe zajęcia pozalekcyjnych ze środków unijnych m. in. „Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z trudnościami w komunikacji społecznej” oraz doposażona została baza dydaktyczna, co dało szanse na indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Uczestniczenie w działaniach grupy powalało na rozwijanie u dzieci zdolność radzenia sobie z problemami emocjonalnymi, związanymi z zachowaniem, kontaktami społecznymi i współpracą w grupie, co wzmacnia ich poczucie własnej wartości.

Od 1.09.2012 do 30.06.2013 w naszej szkole realizowany jest projekt "Żaczek - indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3" finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Daje on możliwość organizowania w roku szkolnym 2012/2013, pomocy logopedycznej w postaci dodatkowych zajęć dla uczniów klas I - III KSP, których mowa ma cechy nieprawidłowości artykulacyjnych oraz doposażenie bazy dydaktycznej.

Od września 2012 do czerwca 2013r. w naszej szkole jest realizowany projekt systemowy p.n. "Żaczek - indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3”. 
Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów  klas I-III Katolickiej Szkoły Podstawowej funkcjonującej w Parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych w okresie realizacji projektu 2012/2013, organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ze środków unijnych oraz doposażenie bazy dydaktycznej.

W roku szkolnym 2012/2013 w Katolickiej Szkole Podstawowej prowadzone są zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych, rozwijające zainteresowania matematyczno-informatyczne i przyrodnicze. Korzysta z nich 10 uczniów z klas I, II i III. Celem zajęć jest stworzenie uczniom uzdolnionym warunków indywidualnego rozwoju, twórczego myślenia, rozwijania zainteresowań i uzdolnień matematyczno – przyrodniczych, jak też wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym.