Historia

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Koszalinie

Szkoła im. Jana Pawła II w Koszalinie jest jedną z pierwszych katolickich szkół jakie powstały na skutek przemian społeczno-politycznych roku 1989. Nieprzypadkowo w rejestrze ministerstwa edukacji prowadzonym dla szkół wyznaniowych figuruje pod nr 1. Aktualnie oferuje możliwość kształcenia we wszystkich poziomach szkolnictwa powszechnego, w tym również w ramach szkoły podstawowej.

Obecnie w szkole podstawowej uczy się 195 uczniów. Klasy liczą około 20 osób. Z uwagi na wzrastające zainteresowanie rodziców w tym roku szkolnym otwarte zostały kolejny raz dwie I klasy.

Specyfika szkoły nie kryje się jednak w liczbach , ale w ideach i wartościach które przyjęto za podstawę jej działalności.

Założyciel szkoły a jednocześnie proboszcz parafii pw. Ducha Świętego - Ks. Kazimierz Bednarski rozpoczynając w 1989 r. działalność edukacyjną, jako pierwsze i najważniejsze zadanie postawił ochronę sfery sacrum w procesie rozwoju młodego człowieka. „Jestem przekonany, iż szkoła wyznaniowa ma chronić młodego człowieka przed rozbiciem światopoglądowym. „W szkole publicznej dziecko może być formowane równocześnie przez wychowawców zajmujących postawy nihilistyczne, agnostyczne, naturalistyczne. Sacrum ukształtowane w domu rodzinnym pod wpływem pierwszych doświadczeń religijnych zostaje w ten sposób wrzucone w nieprzyjazny mu świat profanum. A człowiek ma prawo, by sacrum obejmowało całą jego istotę, ma prawo by mógł żyć tym co uniwersalne.”

W szkole im. Jana Pawła II program dydaktyczno – wychowawczy zakłada zatem triumwirat wartości : dom, szkoła, Kościół. Dzięki temu proces wychowawczy dziecka w środowisku rodzinnym i szkolnym oparty jest o te same wartości etyczne a dobry przykład rodziców i wychowawców pozwala pełniej kształtować jego osobowość. W tym tkwi tajemnica wychowawczego sukcesu. Szkoła ma przede wszystkim wychowywać. Wychowanie zaś wymaga zaangażowania. I tego przede wszystkim wymaga tak od wychowawców jak i od rodziców statut szkoły. Temu też służy stała dostępność wychowawców dla ich podopiecznych jak i rodziców.

Założenie o ścisłej współpracy rodziny i szkoły, które legło u podstaw budowy Szkoły Katolickiej im Jana Pawła II w Koszalinie nadało szczególny priorytet włączania rodziców w proces wychowania. W tym zakresie za Karolem Wojtyłą, przyjęto, iż „samo bycie członkiem wspólnoty nie jest jeszcze uczestnictwem w tej wspólnocie. Dopiero dzięki dążeniu wraz z innymi do osiągnięcia dobra wspólnego osoba może ujawnić się i zaktualizować jako podmiot.” To włączanie rodziców we wspólnotę wychowania odbywa się na różne sposoby. Prócz konwencjonalnych sposobów włączania rodziców w sprawy szkoły, wychowawcy budują przede wszystkim wielorakie płaszczyzny poznania i wymiany doświadczeń z rodzicami. Od wielu lat rodzice dzieci corocznie zapraszają wychowawców do wizyty w środowisku rodzinnym dziecka. Pozwala to wychowawcy spotkać dziecko w jego środowisku domowym, zbliżyć w sposób naturalny szkolne środowisko wychowawcze ze środowiskiem rodzinnym. Rodzicom daje możliwość partnerskiego włączenia się w dialog wychowawczy i edukacyjny. Również dyrektor szkoły odwiedza dzieci uczęszczające do Szkoły Katolickiej w okresie najważniejszego dla nich przeżycia religijnego – to jest w okresie następującym po I Komunii świętej.

W klasach I-III pracuje z dziećmi po 2 wychowawców, którzy wzajemnie się uzupełniają. Jeden wychowawca prowadzi zajęcia dydaktyczne, drugi przejmuje dzieci po lekcjach i sprawuje opiekę w ramach zajęć świetlicowych. Zapewnia to kontynuację, choć w innej formie, pracy z dziećmi. Stąd uczniowie w klasach młodszych nie noszą tornistrów do domu i nie mają zadawanych prac domowych.

Uczniowie mają zapewnione różnorodne możliwości rozwijania swoich zdolności, tak umysłowych, jak i społecznych. W szkole funkcjonuje wiele kół zainteresowań. Wśród propozycji można znaleźć: zajęcia umuzykalniające, koło plastyczne, koło matematyczne, koło teatralne. Od pierwszej klasy szkoły podstawowej oprócz języka angielskiego, dzieci uczą się języka niemieckiego. Maluchy od najmłodszych lat otoczone są opieką logopedyczną. Wady postawy koryguje się w ramach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Od założenia szkoły minęło blisko 20 lat. Maksymą która przyświeca od momentu założenia szkoły jest „ Bóg, Honor, Ojczyzna”

Ks. dr Kazimierz Bednarski

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka