O nas

PODSTAWOWE INFORMACJE:
  • cykl kształcenia trwa 6 lat w szkole podstawowej i 3 lata w gimnazjum i jest realizowany w oparciu o prawo oświatowe i wynikające z niego przepisy;
  • nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty;
  • szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej;
  • działalność Szkoły jako instytucji wychowawczej katolickiej podlega nadzorowi Biskupa Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej zgodnie z postanowieniami prawa kościelnego.

 

 

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II i Gimnazjum Katolickie istniejące przy naszej parafii zostały laureatami Nagrody im. kardynała Ignacego Jeża "Radość płynie z Nadziei". Nagrodę przyznano za "wielki wkład w kształtowanie modelu szkoły katolickiej w Polsce, osiągnięcia w pracy pedagogicznej i dydaktycznej". Gala wręczenie statuetki i dyplomu odbyła się w Filharmonii koszalińskiej.
Szkoła katolicka ponownie potwierdziła swoją wysoką pozycję wśród najlepszych szkół w Koszalinie, województwie zachodniopomorskim oraz okręgu oświatowym, obejmującym województwa: lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie. W dniach, w których Koszalin i diecezję koszalińsko-kołobrzeską odwiedzają pielgrzymi z całego świata przybywający na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, przedstawiamy wyniki w kilku wersjach językowych.
Gimnazjum katolickie przy parafii Ducha Świętego, znalazło się w gronie stu najlepszych spośród 6,5 tys. istniejących gimnazjów w Polsce - jako jedyne z Koszalina i jedno obok ośmiu gimnazjów z województwa zachodniopomorskiego, sklasyfikowane w tym zestawieniu dwukrotnie. Takie dane zawiera ogólnopolski ranking gimnazjów przygotowany przez Dziennik Gazetę Prawną z 31 marca bieżącego roku.
Za kilka dni nowy rok szkolny. Szkoła katolicka przy parafii Ducha Świętego rozpocznie go z certyfikatem "Szkoła Przyjazna Rodzinie", przyznanym przez fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny w Warszawie, wręczonym podczas uroczystej Mszy świętej odprawionej w kościele parafialnym 27 czerwca na zakończenie roku szkolnego. Grzegorz Jabłoński, przedstawiciel fundacji, przekazał certyfikat ks. Kazimierzowi Bednarskiemu, proboszczowi parafii i zarazem dyrektorowi szkoły, w obecności wicedyrektor Barbary Gęgotek, grona wychowawców i pedagogów, dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich rodziców.
Kuratorium Oświaty w Szczecinie opublikowało na swojej stronie internetowej wyniki wizytacji przeprowadzonej w listopadzie ubiegłego roku w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszalinie. Szkoła uzyskała ocenę "A", najwyższą z możliwych w pięciostopniowej skali, w której najniższa ocena "E" oznacza "niski stopień wypełniania wymagań przez szkołę", zaś najwyższa "A" - "bardzo wysoki stopień wypełniania wymagań". Przedmiotem oceny było spełnianie wymagań stawianych przez Państwo, w szczególności: realizacja tzw. podstawy programowej, ukierunkowanie pracy na rozwój uczniów, organizacja edukacji w sposób sprzyjający uczeniu się, aktywność uczniów, respektowanie norm społecznych, uwzględnianie w procesie edukacji indywidualnej sytuacji uczniów, współpraca nauczycieli w planowaniu i…
Niedawno pisaliśmy o sukcesie szóstoklasistów ze Szkoły katolickiej, którzy w ogólnopolskim sprawdzianie zajęli pierwsze miejsce w północno-zachodnim rejonie Polski, podlegającym pod Okręgową Komisję Egzaminacyjna w Poznaniu (województwa lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie). Okazuje się, że nie był to jedyny sukces "katolika" na finiszu roku szkolnego 2012/2013.
Sukces - tak śmiało można określić ostatnie osiągnięcia Szkoły Katolickiej przy parafii Ducha Świętego, i na pewno nie jest to określenie na wyrost. Szkoła katolicka cieszy się ugruntowaną renomą placówki o wysokim poziomie nauczania i zdążyła już nas przyzwyczaić do sukcesów, ale ten zaskoczył nawet tych, którzy dobrze znają jej osiągnięcia.

Misja

Napisane przez Opublikowano w: O nas
  Misją Katolickiej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II jest wychowanie i kształcenie dzieci oparte na ścisłej współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli. Rezultatem tego będzie osiągnięcie spójności w oddziaływaniach wychowawczych szkoły i domu rodzinnego. Szkoła podejmie starania, aby każda rodzina ucznia miała swojego promotora, który wzmocni czynną rolę rodziców, pomoże im w nakreślaniu planu wychowania dziecka, tak aby osiągnąć pożądany cel wychowawczy i edukacyjny. Aby program ten przyniósł oczekiwane rezultaty, działania te muszą być stałe i systematyczne. Powinny być jednocześnie przepełnione autentyczną życzliwością i szacunkiem, a także cechować się konsekwencją i stawianiem wymagań. Podstawę działalności szkoły stanowią…