Prośba do biskupa Edwarda Dajczaka w sprawie ustanowienia "Sanktuarium świętego Jana Pawła II, wzywającego Ducha Świętego"

Napisane przez  Opublikowano w: Sanktuarium św. Jana Pawła II

Ks. prałat Kazimierz Bednarski, po wcześniejszym rozważeniu sprawy przed Panem Bogiem, wzywając wstawiennictwa Ducha Świętego oraz po zasięgnięciu opinii wśród miejscowych duchownych i wiernych, postanowił rozpocząć formalne starania o nadanie naszej świątyni parafialnej tytułu: Sanktuarium Diecezjalne Świętego Jana Pawła II, wzywającego Ducha Świętego. Ksiądz Proboszcz po raz pierwszy oznajmił wiernym niniejszą wiadomość podczas Mszy Świętej sprawowanej w poniedziałek, 18 maja 2015 o godz. 18.00 w 95. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II.

Decyzję o utworzeniu nowego sanktuarium, na mocy kanonu 1230 Kodeksu Prawa Kanonicznego, może podjąć Ksiądz Biskup Ordynariusz. Oficjalne pismo w tej sprawie przekazane zostało Biskupowi Edwardowi Dajczakowi w 24. rocznicę pielgrzymki św. Jana Pawła II do Koszalina - 1 czerwca. Treść prośby została przedstawiona całej Rodzinie Parafialnej za pośrednictwem biuletynu "Nasze Życie".

Zachęcamy do modlitwy do Ducha Świętego w tej intencji - o utworzenie sanktuarium - jeśli to dążenie jest zgodne z wolą Bożą.

 

PROŚBA DO BISKUPA DIECEZJALNEGO EDWARDA DAJCZAKA
W SPRAWIE USTANOWIENIA
"SANKTUARIUM DIECEZJALNEGO ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II, WZYWAJĄCEGO DUCHA ŚWIĘTEGO"

 

Jego Ekscelencja bp Edward DAJCZAK
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

Koszalin, 1 czerwca 2015 r. w 24. rocznicę pielgrzymki św. Jana Pawła II do Koszalina

 

Kochany Ojcze Kościoła Koszalińsko-Kołobrzeskiego!

 

Nasza rodzina parafialna z wielką radością przyjęła wiadomość o ustanowieniu diecezjalnego Sanktuarium św. Józefa Oblubieńca NMP w Słupsku. Tuż po ogłoszeniu tej informacji postanowiliśmy wyruszyć z pielgrzymką autokarową do nowego świętego miejsca, które na zawsze wpisuje się w duchowy krajobraz naszej diecezji. Św. Jan Paweł II w 1987 r. w Argentynie powiedział, że sanktuaria są „niczym kamienie milowe wskazujące drogę dzieciom Bożym wędrującym po ziemi”. Nasza ziemia koszalińsko-kołobrzeska, dzięki decyzji Księdza Biskupa, posiada już trzy takie miejsca modlitwy, do których pielgrzymują wierni szukający szczególnej relacji z Bogiem. Jako Polacy i jako katolicy jesteśmy na Pomorzu Środkowym zaledwie od siedemdziesięciu lat i ciągle tworzymy kulturę religijną i społeczną tych ziem. Zwłaszcza Kościół jest szczególnym znakiem i narzędziem, do którego należy troska o dobro duchowe ludzi tu żyjących. Z wielkim podziwem i uznaniem spoglądamy na podejmowane z ogromnym zapałem dzieła ewangelizacyjne, które są dla Księdza Biskupa ważnym zadaniem umacniania ludu Bożego w wierze, a wiemy że nasze tereny potrzebują ciągle nowych duchowych bodźców do tego, aby trwać przy Panu Bogu.

 

Zwracamy się do Ojca Diecezji z pokorną prośbą o ustanowienie Sanktuarium Świętego Jana Pawła II wzywającego Ducha Świętego w kościele parafialnym pw. Ducha Świętego w Koszalinie. Niniejsze pismo jest odzwierciedleniem i prośbą o potwierdzenie istniejących już praktyk i potrzeb płynących z naszych serc, które mogą stanowić podstawę do uznania kościoła pw. Ducha Świętego w Koszalinie sanktuarium diecezjalnym. Osoby, które mogą nie zgadzać się z naszym sposobem myślenia i naszymi dążeniami, zapytają zapewne: czy potrzebne jest nowe sanktuarium w Koszalinie? Sąsiednie diecezje posiadają wiele miejsc modlitwy, ustanowionych przez biskupów jako sanktuaria (...) Mamy świadomość, że w biskupim mieście Koszalinie znajduje się już Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej, jednak w niektórych stolicach diecezjalnych wierni mogą przemierzać pątniczy szlak do kilku miejsc pielgrzymkowych (...)

 

Szczególnym miejscem Bożej obecności jest kościół pw. Ducha Świętego w Koszalinie, który jest pierwszą świątynią w tym mieście wybudowaną od fundamentów w miejscu, gdzie nie było wcześniej jakiegokolwiek obiektu sakralnego. Wielkim wydarzeniem, które na zawsze zostało związane z historią naszej parafii, była wizyta św. Jana Pawła II, który 1 czerwca 1991 r. na placu przy naszym kościele sprawował Eucharystię dla wiernych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Do Ducha Świętego, który patronuje naszej wspólnocie, św. Jan Paweł II codziennie zanosił gorące modlitewne westchnienie. Święty Papież powiedział kiedyś: Pamiętam, że ojciec dał mi książeczkę do nabożeństwa, w której była modlitwa do Ducha Świętego. Powiedział mi, abym tę modlitwę codziennie odmawiał. Tak też staram się czynić. Ważnym proroctwem okazały się słowa modlitwy, które św. Jan Paweł II wypowiedział w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w Warszawie, 2 czerwca 1979 r.: Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!

 

Najważniejszym momentem koszalińskiej pielgrzymki św. Jana Pawła II była Eucharystia, którą sprawował przy kościele pw. Ducha Świętego. Chcemy jednak zaznaczyć, że już podczas przemówienia na podkoszalińskim lotnisku Ojciec Święty wyraźnie zaznaczył, że Polska w nowej rzeczywistości potrzebuje nadal wołania do Ducha Świętego. Święty papież powiedział na koszalińskiej ziemi: „Niech zstąpi Duch Twój!... I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” Tak modliłem się podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny na placu Zwycięstwa w Warszawie. Dziś powtarzam to wołanie u początku nowego okresu dziejów Polski: „Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi ziemię”. Niech odnowi! Bardzo potrzebuje odnowy ta ziemia: odnowy w mocy Ducha Prawdy, albowiem „Duch sam przychodzi z pomocą naszej słabości” (Rz 8, 26). Naszym zdaniem ta papieska modlitwa jest ciągle aktualna, a obecnie wspierana w tajemnicy świętych obcowania przez samego św. Jana Pawła II, który błogosławi nam z domu Ojca w niebie. Ksiądz Biskup, kończąc homilię w naszym kościele w tegoroczną Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, powiedział: „I to jest istota chrześcijaństwa: Niech zstąpi Duch Święty i nas odnowi! Niech odnowi ziemię tej diecezji, ziemię naszych serc. Dajmy mu się przemienić!” Wierzymy, że „Sanktuarium św. Jana Pawła II wzywającego Ducha Świętego”, będzie ważnym miejscem wołania do Trzeciej Osoby Trójcy Świętej o ciągłą odnowę naszej ziemi – pomorskiej i całej naszej Ojczyzny. Ufamy, że z natchnienia Bożej Opatrzności sanktuarium to będzie również wypełnieniem nauczania ojców: Antonello i Enrique, którzy podczas rocznicy czterdziestolecia naszej diecezji oraz w czasie ewangelizacji Koszalina wyraźnie podkreślali potrzebę nieustannego wołania do Ducha Świętego, abyśmy wzięli w posiadanie ziemię, na której żyjemy.

 

Nasza prośba formalna, skierowana na piśmie, jest w pewnym sensie prośbą o potwierdzenie istniejącego w naszej wspólnocie już od dziesięcioleci kultu Ducha Świętego oraz św. Jana Pawła II, który uczył nas, aby w każdej potrzebie Ducha Prawdy przyzywać. Chcemy wymienić, naszym zdaniem, najważniejsze inicjatywy duchowe, które wyrażają naszą pokorną prośbę o ustanowienie sanktuarium. W 1991 r., zaledwie dwa miesiące po papieskiej pielgrzymce, z naszego kościoła wyruszyła piesza pielgrzymka na Górę Chełmską, która skupiała przede wszystkim apostołów trzeźwości. Od 2000 r., decyzją Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości, pielgrzymka posiada rangę ogólnopolskiej (w tym roku będziemy przeżywali jubileusz 25-lecia pielgrzymek trzeźwości na Górę Chełmską). Za zgodą śp. kard. nominata Ignacego Jeża, od I Niedzieli Adwentu 1991 r., w kaplicy pw. Chrystusa Króla trwa codziennie adoracja Najświętszego Sakramentu w intencjach naszych biskupów i całej diecezji. Każdego miesiąca (z pierwszego piątku na pierwszą sobotę) przeżywamy adorację całodobową, a przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego trwanie przed Jezusem Eucharystycznym to nieustanna modlitwa w dzień i w nocy przez dziewięć dni nowenny. Każdego roku w tym czasie grupa wiernych, nawet nocą, adoruje Najświętszy Sakrament. Poczytujemy te inicjatywy, które zapoczątkowaliśmy w 1991 r. jako bezpośredni owoc papieskiej pielgrzymki do naszego miasta.

 

Wszystkie okrągłe rocznice apostolskiej wizyty św. Jana Pawła II w Koszalinie były okazją do pielgrzymowania koszalinian i diecezjan do kościoła, przy którym Święty Papież sprawował Eucharystię. Na prośbę śp. bp. Czesława Domina w 1996 r. nasza rodzina parafialna znacznie przyczyniła się do ufundowania pomnika św. Jana Pawła II, który znajduje się przy koszalińskiej katedrze. W dziesiątą rocznicę papieskiej wizyty uroczystościom w naszym kościele przewodniczył kard. Zenon Grocholewski, a w 2006 r. kard. Stanisław Dziwisz. Już po rozpoczęciu posługiwania Księdza Biskupa w naszej diecezji miały miejsce kolejne uroczystości związane z osobą Papieża Polaka. W 2011 r. w dwudziestą rocznicę papieskiej pielgrzymki dziękowaliśmy za dar beatyfikacji Jana Pawła II pod przewodnictwem abp. Józefa Michalika z udziałem biskupów całej metropolii szczecińsko-kamieńskiej, a w zeszłym roku Ksiądz Biskup w asyście wszystkich biskupów naszej diecezji oraz licznie zgromadzonego duchowieństwa i wiernych dziękował w naszym kościele za kanonizację oraz umieścił relikwie krwi św. Jana Pawła II w relikwiarium, przy którym od tego czasu modli się wielu parafian i wiernych pielgrzymujących do kościoła papieskiego. Bardzo ważnym wydarzeniem, które miało miejsce w niedzielę, 17 maja br., była inauguracja chorągwi Zakonu Rycerzy Jana Pawła II, której również przewodniczył osobiście Ksiądz Biskup. Szczególnie mocno dotarły do nas słowa naszego Pasterza: „Powołanie chorągwi mogło nastąpić jedynie w tej świątyni. Święty Jan Paweł II i to miejsce w Koszalinie są nierozerwalnie ze sobą związane. Na zawsze.”

 

Sanktuarium, poza wymiarem duchowym, to również przestrzeń materialna, która w naszej świątyni jest godna, aby przyjmować pielgrzymów. W 1991 r. św. Jan Paweł II pozostawił w naszej parafii ornat mszalny i powiedział: Ten ornat zostawiam na własność tej parafii. Ornat, obok oryginalnego ołtarza – Stołu Pańskiego – na którym sprawował Eucharystię Ojciec Święty, stanowi najważniejszą pamiątkę tamtego wydarzenia. Zbliżający się jubileusz dwudziestopięciolecia papieskiej pielgrzymki jest dla nas okazją do tego, aby stworzyć małe muzeum pamiątek, które są w posiadaniu parafii. W miejscu, gdzie stał papieski ołtarz polowy, znajduje się tablica wykonana z brązu, która na zawsze pozostanie trwałym śladem najważniejszego wydarzenia w dziejach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Przed głównym wejściem do świątyni w piątą rocznicę pielgrzymki ustawiliśmy bramę, która przypomina, że Ojciec Święty po Eucharystii przechodził przez to miejsce, aby nawiedzić nasz kościół. Przy alei, która oddziela działkę kościelną i szkolną, znajdują się kamienne tablice Dekalogu przypominające o nauczaniu Papieża oraz o tym, że rekolekcje o Dziesięciorgu Przykazaniach rozpoczął w Koszalinie. Wewnątrz świątyni, w miejscu, gdzie modlił się Święty, znajduje się tabliczka przypominająca o tym niezapomnianym momencie. Często modlą się tam wierni i przyzywają Ducha Świętego na wzór św. Jana Pawła II. W świątyni znajdują się też dwa ołtarze, w których umieściliśmy wizerunki Polaków – mężczyzn i kobiet – których beatyfikował i kanonizował św. Jan Paweł II. Chcemy naśladować świętych i błogosławionych, których Polski Papież pozostawił nam jako duchowy testament. Szczególnym, bo żywym, pomnikiem Jana Pawła II jest szkoła katolicka Jego imienia. Ojciec Święty w 1991 r. osobiście podpisał akt erekcyjny szkoły, która wychowuje w duchu nauczania swego wielkiego Patrona.

 

Ważnym akcentem podkreślającym nasz szczególny kult św. Jana Pawła II są coroczne celebracje sprawowane w godzinie Jego narodzin dla nieba... (...) Od 1 czerwca br. do tej modlitwy dołączymy prośbę o ustanowienie w naszym kościele „Sanktuarium św. Jana Pawła II wzywającego Ducha Świętego”. W pierwsze wtorki miesiąca parafianie i wierni spoza naszej wspólnoty zanoszą dziękczynienia i prośby za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, które stanowią swoistą duchową księgę łask płynących za przyczyną jedynego świętego wyniesionego na ołtarze, który przebywał w Koszalinie. W nabożeństwach tych uczestniczą również bracia Zakonu Rycerzy Jana Pawła II.

 

Ekscelencjo, Księże Biskupie!

 

Naszą pokorną prośbę o utworzenie sanktuarium kończymy modlitwą, którą Święty Papież odmawiał każdego dnia:

 

Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać, o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością, o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża..

 

Z synowskim oddaniem

 

Ks. proboszcz Kazimierz Bednarski, kapłani, siostry zakonne i przedstawiciele wiernych Parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie

 

 

Źródło: Biuletyn parafialny "Nasze Życie" 23(126) z 7 czerwca 2015

 

 

 

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.
Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka