Silva rerum

Rozważania Drogi Krzyżowej ks. Kazimierza Bednarskiego, proboszcza parafii Ducha Świętego w Koszalinie, pochodzą z książki "Osiołkowi w żłoby dano - refleksje z lat 1966-1991" (Koszalin, 1991). Książka zadedykowana została ks. biskupowi Ignacemu Jeżowi.
O Biblio, Biblio, Biblio Stolico Pana Wschodząca nad szaleństwem bezładu I przepaściami zamętu, Módl się za tych, którzy w ciebie wierzą I za tych, którzy w ciebie wątpią. Módl się za tych, którzy cię czytają. I za tych, którzy nie umieją cię czytać, Módl się za tych, dla których jesteś Prawdą I za tych, dla których jesteś zbiorem Orientalnych baśni. (1)
W krytyce literackiej przyjmuje się powszechnie rodzajowy podział twórczości na lirykę, epikę i dramat. Poszczególne rodzaje literackie, z uwagi na charakterystykę ich treści, dzielone są z kolei na liczne gatunki. Pozwala to na prowadzenie usystematyzowanych badań nad poszczególnymi utworami literackimi i ich pełniejszą ocenę. Twórczość literacka może być badana jednak nie tylko w ramach odniesień do kategorii ściśle literackich, ale również w odniesieniu do relacji, wpływów i zależności związanych z oddziaływaniem treści o charakterze religijnym, filozoficznym czy mądrościowym. Jako przykład można wskazać często przywoływane relacje zachodzące w trójkącie "literatura - Biblia - teologia". Celowo zostają wymienione w tym miejscu Biblia…
  Dokonując immanentnej analizy poezji religijnej stajemy przed trudnym pytaniem, co nam pragnie powiedzieć poeta i w jaki sposób chce nas zaprosić do misterium przeżyć i doświadczeń religijnych? Pamiętamy przy tym, iż klucz - a może bardziej wytrych - pozwalający wejść w świat duchowy poety, kryje się nie tylko w naszej intuicji biegnącej tropami jego myśli, ale również w "najbliższym" otoczeniu utworu, tj. wierszach współtworzących dany zbiór poezji. Wzajemna "korespondencja" pomiędzy wierszami pomaga lepiej zrozumieć przesłania i stylistyczne więzi.
Eschatologia niechrześcijańska jest bardzo różnie ujmowana. Każda szkoła, niemal każdy myśliciel - po swojemu ją interpretuje. W tym chaosie różnych teorii najsilniej utrwalone były przekonania ludowe, w których pełno było strachów. Straszono szczekaniem Cerbera, smutną przepaścią rzeki Kokytos, jeszcze smutniejszym Charonem, gromadą Furii, przepaścistym Tartarem, gdzie okrutna Hydra ma swoją siedzibę, wnętrznościami Tytios, które dla katuszy stale odrastają a olbrzymi sęp wciąż je pożera.
Strona 3 z 3

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka