Praktyka czynnego miłosierdzia

Napisane przez  Opublikowano w: Silva rerum

W szczególnym, bo niezwykle intymnym dziele błogosławionego Jana Pawła II - "Wstańcie, chodźmy" stanowiącym zapis doświadczeń i refleksji nad posługą biskupią odnajdujemy następujący fragment:

 

 

Tradycja chrześcijańska utrwaliła biblijny obraz pasterza w trzech postaciach: jako tego, który niesie na ramionach zagubioną owcę; jako tego, który prowadzi swoje stada na zielone pastwiska; i jako tego, który laską pasterską zagarnia swoje owce i broni je od niebezpieczeństw.
We wszystkich tych obrazach powraca jedno przesłanie: pasterz jest dla owiec a nie owce dla pasterza. Jest tak bardzo z nimi związany, że jest gotów życie oddać za owce (por.J 10.11). (1)

 

Ze zrządzenia Opatrzności Bożej abp Marian Gołębiewski został ustanowiony w latach 1996- 2004 pasterzem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Tutaj, na Ziemiach Zachodnich podjął ofiarnie trud wypełniania pasterskiego powołania. Apostolskim przepowiadaniem, sprawowaniem sakramentów, energiczną duszpasterską działalnością odcisnął wyjątkowe piętno na historii lokalnego Kościoła. Bogactwo tej posługi domaga się z pewnością głębszego namysłu, wszechstronnej refleksji i wreszcie obszernego podsumowania. Nie sposób tego uczynić w krótkim wystąpieniu, do którego ograniczyć się musi niniejsze opracowanie. Dlatego też, sięgając wdzięczną pamięcią do lat biskupiej posługi dostojnego Jubilata, chciałbym to "serdeczne podsumowanie" dokonać z perspektywy proboszcza jednej z wielu parafii diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej - Parafii pod wezwaniem Ducha św. w Koszalinie. Motywem wiodącym tych wspomnień niech staną się słowa dostojnego Jubilata księdza Biskupa Mariana Gołębiewskiego, które zostały wybrane jako hasło przewodnie jego listu pasterskiego na Tydzień Miłosierdzia Bożego: Wiara działa przez miłość. (2)

 

Wiara działa przez miłość

 

W nauczaniu i działaniu pasterskim biskupa Mariana Gołębiewskiego pierwszym dostrzegalnym rysem wydaje się pulsowanie "wyobraźni miłosierdzia". W Liście pasterskim na Wielki Post w sposób jasny formułował On naglące wezwanie do praktykowania czynnego miłosierdzia wskazując, iż "zasadniczym kierunkiem pracy w diecezji niech będzie naśladowanie Jezusa, który uczy miłości Boga i bliźniego. Niech wyobraźnia miłosierdzia, pomoże nam znaleźć miejsce i sposób praktykowania czynnego miłosierdzia". (3)

 

Wezwanie to wynikało z niezwykle trafnej diagnozy sytuacji społecznej regionu zachodniopomorskiego. Ksiądz biskup z całą wnikliwością dostrzegał i głęboko przeżywał dramat strukturalnego bezrobocia tych ziem.

 

U nas na Pomorzu ten procent bezrobocia jest jeszcze większy... Bezrobocie poniża i degraduje człowieka w jego własnych oczach, wywołuje poczucie bycia niepotrzebnym, odrzuconym przez społeczeństwo. Trwałe bezrobocie grozi nawet zniszczeniem osobowości człowieka... Wobec tego problemu nie możemy przechodzić obojętnie. (4)

 

Ksiądz Biskup nie tylko trafnie diagnozował palące potrzeby powierzonej Jego pasterskiej pieczy społeczności, ale też w sposób niezwykle energiczny, pełen ewangelicznego zapału poszukiwał i inicjował przedsięwzięcia zmierzające do zaradzenia dramatycznej sytuacji. Niezwykle mocno zabrzmiały Jego słowa:

 

Mamy być świadkami miłosierdzia! Najważniejszą dla nas sprawą jest to, abyśmy to orędzie wcielali w nasze polskie, narodowe i osobiste życie, abyśmy o tym przesłaniu nie zapomnieli, bo "wiara bez uczynków jest bezowocna" (Jk 2,20). Jest najwyższy czas, by skończyć z tą schizofrenią narodową, jaką jest rozbrat między życiem a nakazami płynącymi z wiary. (5)

 

Ta moc słowa pasterskiego przemieniła się w konkretną inicjatywę, do której współtworzenia również ja zostałem zaproszony przez księdza Biskupa.

 

W dniu 30 czerwca 1999 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy dokonał rejestracji Fundacji Pomocy w Kształceniu Młodzieży Wiejskiej Biskupa Mariana Gołębiewskiego. Idea powołania tej instytucji zrodziła się - według słów jej głównego pomysłodawcy - podczas biskupich wizytacji w poszczególnych parafiach. Jak wskazywał w wypowiedzi dla KAI biskup Marian Gołębiewski:

 

Brak możliwości zatrudnienia we własnej wsi lub gminie i znaczne odległości od miast, w których zresztą również panuje bezrobocie, postawiły całe rodziny wobec braku jakichkolwiek perspektyw. Na obszarach nędzy zaczął się uwidaczniać kryzys moralny. Młodzież została skazana na wegetację i bezczynność dotyczącą niemal wszystkich wymiarów życia. Edukacja kończyła się wskutek tego często na szkole podstawowej. (6)

 

Celem utworzenia Fundacji stało się zatem stworzenie dla młodzieży pochodzącej przede wszystkim z terenów popegeerowskich szansy na kontynuowanie nauki i zdobycie atrakcyjnego zawodu.

 

Pragnienie księdza Biskupa stworzenia realnych szans rozwoju dla młodych ludzi spotkało się z szerokim zrozumieniem. Dla mnie inicjatywa ta stała się szczególnie bliską. Od młodzieńczych lat - gdy jako nauczyciel pracujący w szkole na obrzeżach Piotrkowa Trybunalskiego - miałem okazję bezpośredniego doświadczenia tego, jak ważną dla młodego człowieka jest szansa na znalezienie drogi rozwoju i awansu społecznego poprzez edukację. Problem ten traktowałem jako mój własny. Ta wciąż przynaglająca mnie potrzeba serca - by umożliwić młodym ludziom zdobywanie moralnych i intelektualnych ideałów - prowadziła mnie przez czas seminarium duchownego, poprzez posługę duszpasterską w różnych parafiach aż po utworzenie przy Parafii Ducha św. w Koszalinie szkoły katolickiej. Stąd z wielkim entuzjazmem przyjąłem słowa księdza Biskupa, który zaproponował mi objęcie funkcji prezesa zarządu mającej powstać Fundacji. W rozmowie ze mną ksiądz Biskup podkreślił przy tym, iż Fundacja ta ma również stanowić wotum naszej diecezji, upamiętniające niezwykłe wydarzenie Roku Jubileuszowego. W kronice parafialnej zatem odnotowałem:

 

Fundacja została zarejestrowana w Sądzie Warszawskim 30 czerwca 1999 roku. Prezesem Fundacji został powołany "dożywotnie" ks. Kazimierz Bednarski. Radę Fundacji ks. Biskup powołał z przedstawicieli różnych zakątków diecezji. Mieli oni za zadanie informować o pracach i celach Fundacji a także zdobywać potrzebne fundusze.

 

Dodać należy, że to przy bezpośrednim zainteresowaniu Księdza Biskupa zostały określone główne zadania Fundacji polegające na działalności zmierzającej do wyrównania szans życiowych młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich, szczególnie popegeerowskich. Działalność ta miała w szczególności zmierzać do:

  • promowania modelu społeczeństwa obywatelskiego, a więc ludzi aktywnych i wykształconych, odpowiedzialnych za swe wybory życiowe
  • wspieraniu aspiracji edukacyjnych młodzieży wiejskiej jako najlepszego sposobu wyrównywania szans życiowych
  • stwarzaniu warunków umożliwiających edukację uzdolnionej młodzieży wiejskiej pochodzącej z biednych rodzin chłopskich oraz rodzin popegeerowskich.

 

Dzięki osobistemu zaangażowaniu Księdza Biskupa w działalność fundacji zostali włączeni liczni proboszczowie, którzy w pierwszym etapie działania fundacji wskazywali tych najbardziej potrzebujących. Z drugiej strony do współpracy zostały zaproszone liczne osoby ze środowisk samorządowych, edukacyjnych, gospodarczych. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż w skład pierwszego zarządu fundacji weszli: Marian Binaś - prezes Izby Skarbowej w Koszalinie, Paweł Flens - dyrektor Zakładów Tepro. Z kolei w skład rady fundacji powołano: ks. biskupa Mariana Gołębiewskiego, rektora WSD w Koszalinie ks. dr Zdzisława Kroplewskiego, rektora Politechniki Koszalińskiej prof. Krzysztofa Wawryna, wicewojewodę zachodniopomorskiego Władysława Husejkę, burmistrza Szczecinka i posła na Sejm RP Mariana Golińskiego, starostę pilskiego Ireneusza Michalaka. Jak wspomniałem powyżej Ksiądz Biskup obdarzył mnie odpowiedzialnością pełnienia funkcji prezesa zarządu Fundacji.

 

Dzięki zaangażowaniu i ofiarnej pracy wielu osób Fundacja rozpoczęła szeroko zakrojoną akcję stypendialną. Już w roku 2000/2001 do Fundacji wpłynęło co najmniej 500 próśb - podań o pomoc stypendialną. W pierwszym okresie objęto taką pomocą 143 osoby, którym przyznane zostały miesięczne stypendia w wysokości 380 zł. Część z tych osób - uczniów Szkoły Katolickiej działającej przy Parafii Ducha Świętego - otrzymała dodatkową pomoc umożliwiającą sfinansowanie nie tylko noclegów w internacie ale również wyżywienia i przejazdów z odległych od Koszalina miejscowości.

 

Dzięki stałemu wsparciu Księdza Biskupa, który przy wielu okazjach zachęcał diecezjan do wsparcia tego dzieła, przez pierwsze pięć lat działalności Fundacja uzyskała stabilność finansową poprzez liczne inwestycje polegające na pozyskaniu ośrodka wypoczynkowego nad morzem oraz lokali mieszkalnych w Darłowie, Słupsku i Szczecinku, które były przeznaczane dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych objętych pomocą stypendialną studentów.

 

Z perspektywy tych niezwykłych lat współpracy z Księdzem Biskupem mogę z całą radością stwierdzić, iż Fundacja stała się szczególnym, "widocznym" znakiem chrześcijańskiego miłosierdzia. Dzięki niej kilkaset młodych osób uzyskało możliwość spełnienia swoich marzeń i aspiracji. Mogło skorzystać z szansy edukacyjnej, zdobyć upragnione wykształcenie czy zawód. Inicjatywa Księdza Biskupa dla wielu stała się dowodem, że "wiara zawsze działa przez miłość".

 

Idee mesjańskie w psalmach - ulubiony temat pracy naukowej Księdza Biskupa - prowadzą mnie do motywu wiersza Marii Konopnickiej „Przed sądem", którego pointę stanowią słowa sędziego wypowiadane do ubogiego chłopca "Przyjdź dziecię ja cię uczyć każę". W życiu wciąż przychodzi nam uczyć się zarówno roli sędziego, któremu powierzona została odpowiedzialność za losy drugiego człowieka jak i roli owego dziecka, doświadczającego miłosierdzia Dobrego Ojca. Usłyszeć wezwanie do pracy i miłości, jednym słowem do ewangelizacji, to największy skarb w wierze.

 

Szczęść Boże księdzu Biskupowi na dalszej drodze życia.

 

Ks. Kazimierz Bednarski

 

PRZYPISY:

(1) Jan Paweł II, "Wstańcie, chodźmy!", Kraków 2004, s. 55.
(2) List pasterski biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Mariana Gołębiewskiego na 58 Tydzień Miłosierdzia.
(3) List pasterski biskupa Mariana Gołębiewskiego na Wielki Post 2004 r. Naśladowanie Chrystusa.
(4) Słowo pasterskie biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Mariana Gołębiewksiego na rozpoczęcie roku szkolnego 2001/2002.
(5) List pasterski biskupa Mariana Gołębiewskiego na 30-lecie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
(6) Depesza KAI z dnia 18 listopada 1999 r.

 

"Ad imaginem tuam. Księga Jubileuszowa dla uczczenia Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego". Pod redakcją Ks. prof. Waldemara Irka. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu - 2011.

 

 

 

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.
Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka