Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje! Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Stojący tłum to usłyszał i mówił: Zagrzmiało! Inni mówili: Anioł przemówił do Niego. Na to rzekł Jezus: Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

Zmartwychwstanie Chrystusa jest zapowiedzią naszego zmartwychwstania. Ono dokonuje się już teraz, przez dar nowego życia, dzięki któremu grzech już nie panuje nad nami. A jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca. Niestety wielu chrześcijan nie potrafi przyjąć łask wysłużonych przez Pana. Żyją przygnieceni ciągłym poczuciem grzechu i winy wobec Boga, pozbawieni prawdziwej wolności dzieci Bożych, radości z odkupienia. A przecież Chrystus zmartwychwstał, aby to stało się udziałem nas wszystkich.

Jezus przychodzi pomimo zamkniętych drzwi i pozwala dotknąć swoich ran, tak aby Tomasz uwierzył. Po raz kolejny przekonuje wylęknionych uczniów o swoim zmartwychwstaniu. Ale to przychodzenie ma jeszcze inny wymiar. Kiedy Zmartwychwstały dotyka ludzkiej niewiary i lęku, kiedy dotyka naszych ran mówi o swoim miłosierdziu. Dobrze jest więc zobaczyć, że Jego rany to nasze rany i że najczulsza miłość Boga objawia się w przyjęciu przez Niego naszej kruchości.

Wobec cudu Zmartwychwstania doświadczamy bezradności. Zbyt wielka i niepojęta to rzecz: zerwać więzy śmierci. Można ulec pokusie szukania prostego wyjaśnienia tajemnicy pustego grobu. I tak, aż po dziś dzień, w zetknięciu z jego pustką jedni przez wiarę docierają do Zmartwychwstałego, inni zatrzymują się na progu tajemnicy. Kościół aż do końca czasów będzie powtarzał opowieść tych, którzy pusty grób zobaczyli, i na ich relacji będzie budował swoją wiarę..

Triduum Paschalne w parafii Ducha Świętego. Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek przewodniczył biskup Krzysztof Zadarko, Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek - ks. Piotr Kozłowski, Liturgii Wigilii Paschalnej - ks. Dariusz Rybiński. Rano w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, wokół kościoła przeszła procesja rezurekcyjna.

Chodzi o to, by w wierze przejść razem z Jezusem drogę od Ostatniej Wieczerzy, przez Ogrójec i Golgotę, przez grobową ciszę, aż po pusty grób, w którym triumfuje życie. Takie przejście, taka Pascha, daje nadzieję, że z Nim, z Jezusem - można przejść wszystko. Triduum Paschalne to trzy dni. To obchody, które zaczynają się w Wielki Czwartek wieczorem Mszą Wieczerzy Pańskiej, a skończą się Rezurekcją w Wielką Noc. Te trzy dni stanowią jedno wielkie święto nad świętami. Jak niedziela jest najważniejszym dniem tygodnia, tak Triduum Paschalne stanowi szczyt roku liturgicznego. Nie ma nic ważniejszego, nic bardziej świętego, nic bardziej godnego, od tego świętowania. W znakach liturgicznych i sakramentalnych Kościół będzie jednoczył się wewnętrznie z Chrystusem, swoim Oblubieńcem. Przeżyjmy te dni pięknie i wiernie.

Oto nasz Król sprawiedliwy i zwycięski. Przez mękę i śmierć podjętą dla człowieka będzie głosił swoim braciom imię Boga. Będzie zwiastował wierność Ojca, który nie porzuci nigdy żadnego ze swoich dzieci. Król zstępujący do swoich. Blisko, najbliżej jak to możliwe. Schodzi na dno piekła, aby podnieść nas do królestwa niewypowiedzianego piękna Boga. Jego poszukiwanie każdego i każdej z nas nigdy się nie skończy.

Począwszy od piątej niedzieli Wielkiego Postu, Kościół coraz bardziej koncentruje uwagę na tajemnicy krzyża. Czyni to jednak nie po to, byśmy współczuli cierpiącemu Jezusowi i litowali się nad Nim, ale byśmy przyjęli owoce Jego męki i śmierci. Jezus zapowiada swoją mękę jako wywyższenie, gdyż to właśnie w krzyżu nastąpił tryumf nad szatanem i jego dziełami oraz najpełniej objawiła się Boża miłość do każdego człowieka. Jeśli wierzymy tej miłości i pozwalamy się jej ogarnąć, stajemy się zdolni do tego, by rozpoznać i ukochać doświadczenie krzyża również w naszym życiu. A wtedy będziemy w nim widzieć już nie samo cierpienie, ale drogę, która przez umieranie dla siebie prowadzi nas do wydania plonu na życie wieczne.

W niedzielę 4 marca proboszcz ks. Kazimierz Bednarski obchodził imieniny - święto swojego patrona św. Kazimierza - a jednocześnie 70-te urodziny. Życzenia po zakończeniu kolejnych Mszy świętych tłumnie składali parafianie, rada i wspólnoty parafialne, duchowni, również innych wyznań chrześcijańskich, przyjaciele parafii w tym wielu z tych, którzy u jej początków budowali parafię - jako świątynię z cegły i jako wspólnotę duchową - darczyńcy, pracownicy, nauczyciele i uczniowie szkoły katolickiej, przedstawiciele władz. Życzeniom, a później wspomnieniom podczas wieczornego spotkania w refektarzu, nie było końca.

MARZEC 2018

I piątek – 02.03.2018  godz. 24:00 w kaplicy Chrystusa Króla w intencji:

Po mszy św. wieczornej o18:45 Adoracja Wynagradzająca NSPJ i NSM do godz. 7:00 rano

Adoracja za grzeszników z prośbą o łaskę nawrócenia i wytrwania w dobrem oraz przebłagania.

Msza Święta za Ojczyznę o północy.

Przebłaganie Boga Ojca i WYNAGRODZENIE Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za grzechy Polski z prośbą o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny za przyczyną Anioła Stróża Polski św. Faustyny i Wszystkich Świętych. Jednocześnie podziękowanie za ofiarodawców tej Mszy św. z prośbą o miłosierdzie i Boże błogosławieństwo dla uczestników adoracji oraz zanoszonych intencji zgodnych z wolą Bożą.

II piątek – 09.03.2018  godz. 18:00 w kościele;

17:30 Różaniec tajemnice bolesne prowadzone przez Małych Rycerzy

18:00 Msza Święta w intencji stałej:

O miłosierdzie Boże i stosowne łaski dla grzeszników, chorych, konających, dusz czyśćcowych oraz proszących i oczekujących wszelkiego rodzaju pomocy przez wstawiennictwo Świętych Aniołów Stróżów i Świętych Patronów.

 

Czwartek, 15.03.2017 – 18:00 w kościele:

Przez przyczynę św. s. Faustyny i bł. Michała Sopoćko, podziękowanie za + Ks. Bp Czesława Domina – apostoła Bożego Miłosierdzia w 22 rocznicę śmierci, z prośbą o orędownictwo w intencjach synodu i całej diecezji.

III czwartek – 15.03.2018 godz. 18:00 – w kościele:

17:30 Różaniec – tajemnice światła prowadzony przez Małych Rycerzy

18:00 Msza Święta – w intencji:

O przyjęcie woli Bożej dla duchowieństwa a szczególnie o świętość dla diecezji i biskupów, parafii i proboszcza oraz kapłanów, zakonników – szczególnie ks. Jezuitów, kleryków i osób Bogu poświęconych a także dla opiekunów Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przez wstawiennictwo św. Jana M. Vianneya i św. o. Pio. oraz Patronów diecezji.

Po Mszy św. ok. 18:45 Godzinki o Bożym Miłosierdziu śpiewane w Kościele prowadzone z organistą p. Piotrem Szymanowskim.

Niedziela – 18.03.2018, wigilia UROCZYSTOŚCI ŚW. JÓZEFA, godz.  18:00 – w KOŚCIELE:

Przez wstawiennictwo Patrona dnia dzisiejszego i Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego – św. Józefa prośba o wynagrodzenie i przebłaganie Boga Ojca za grzechy Legionu, O mądrą formację i opiekę Kościoła oraz jedność, posłuszeństwo woli Bożej, o światło i moc Ducha Świętego dla Małych Rycerzy MSJ w gorliwej i odważnej misji Króla Miłosierdzia.

Coroczna, okolicznościowa Adoracja Najświętszego Sakramentu ku czci św. Józefa

24:00 w kościele:(na zakończenie adoracji ku czci św. Józefa)

Podziękowanie i uwielbienie Bożej Opatrzności i Bożego Miłosierdzia za wszelkie łaski i dary udzielone za przyczyną Św. Józefa – Kościołowi, Polsce-Ojczyźnie naszej, naszym rodzinom, Małym Rycerzom oraz wszystkim czcicielom Św. Józefa i tym którym Św. Józef patronuje, z prośbą o dalszą Jego opiekę.

Ostatnia niedziela – 25.03.2018, NIEDZIELA PALMOWA, godz. o 15:00

14:30 Różaniec ( w kościele prowadzony przez rycerzy i w intencjach koła Legionu Małych Rycerzy MSJ )

15:00 Msza Święta  w intencji:

O Królowanie Trójcy Świętej w Legionie Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza w Koszalinie, o powołania nowych rycerzy, o jedność Wspólnoty oraz wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu a także o Boże błogosławieństwo dla ks. Dariusza Rybińskiego, w pełnieniu woli Bożej jako opiekuna koła Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego – przez wstawiennictwo Patronów Legionu.

Po mszy św. ok. 15:45 Koronka do Miłosierdzia Bożego w kaplicy Chrystusa Króla z opiekunem ks. Dariuszem Rybińskim, po modlitwie  co miesięczne spotkanie informacyjno- formacyjne.

Koronka w każdy dzień tygodnia w godzinie Bożego Miłosierdzia w kaplicy Chrystusa Króla według załącznika jak w styczniu 2018

 

LUTY 2018

I piątek – 02.02.2018, UROCZYSTOŚĆ OFIAROWANIA PAŃSKIEGO  godz. 24:00 w kaplicy Chrystusa Króla w intencji:

Po mszy św. wieczornej o18:45 Adoracja Wynagradzająca NSPJ i NSM do godz. 7:00 rano

Adoracja za grzeszników z prośbą o łaskę nawrócenia i wytrwania w dobrem oraz przebłagania.

Msza Święta za Ojczyznę o północy.

Przebłaganie Boga Ojca i WYNAGRODZENIE Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za grzechy Polski z prośbą o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny za przyczyną Anioła Stróża Polski św. Faustyny i Wszystkich Świętych. Jednocześnie podziękowanie za ofiarodawców tej Mszy św. z prośbą o miłosierdzie i Boże błogosławieństwo dla uczestników adoracji oraz zanoszonych intencji zgodnych z wolą Bożą.

II piątek – 09.02.2018  godz. 18:00 w kościele;

17:30 Różaniec tajemnice bolesne prowadzone przez Małych Rycerzy

18:00 Msza Święta w intencji stałej:

O miłosierdzie Boże i stosowne łaski dla grzeszników, chorych, konających, dusz czyśćcowych oraz proszących i oczekujących wszelkiego rodzaju pomocy przez wstawiennictwo Świętych Aniołów Stróżów i Świętych Patronów.

 

10.02.2018 - DZIEŃ SKUPIENIA z ks. Maciejem Bagdzińskim w Policach - 

I SEMINARIUM O ŚW. JÓZEFIE

"ŚWIĘTY JÓZEF - OPIEKUNEM KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO"

Relacja - kliknij tu

PONIEDZIAŁEK, 12.02.2018 godz. 12:00 – w kościele:

Podziękowanie Bogu bogatemu w Miłosierdzie za 22 lata istnienia, działania i opieki duchowej koła Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego z prośbą o błogosławieństwo i pomoc Bożą w wytrwaniu w powołaniu, opiekę, liczebny i duchowy wzrost członków koła za przyczyną Patronów Wspólnoty. 

Bł. Ks. Michała Sopoćki CZWARTEK, 15.02.2018 godz. 12:00 – w kościele:

W intencjach Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przez wstawiennictwo patrona wspólnoty – bł. Michała Sopoćke, szczególnie o jedność, gorliwość i posłuszeństwo woli Bożej i rycerskiemu powołaniu; O liczebny i duchowy rozwój. O aprobatę, erygowanie, właściwą formację i opiekę duchową Legionu.

III czwartek – 15.02.2018 godz. 18:00 – w kościele:

17:30 Różaniec – tajemnice światła prowadzony przez Małych Rycerzy

18:00 Msza Święta – w intencji:

O przyjęcie woli Bożej dla duchowieństwa a szczególnie o świętość dla diecezji i biskupów, parafii i proboszcza oraz kapłanów, zakonników – szczególnie ks. Jezuitów, kleryków i osób Bogu poświęconych a także dla opiekunów Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przez wstawiennictwo św. Jana M. Vianneya i św. o. Pio. oraz Patronów diecezji.

Po Mszy św. ok. 18:45 Godzinki o Bożym Miłosierdziu śpiewane w Kościele prowadzone z organistą p. Piotrem Szymanowskim.

Środa, 22.02.2017 godz. o 15:00 – w kościele adoracji:

O uwielbienie Bożego Miłosierdzia i podziękowanie za udzielane Boże dary i łaski płynące z obietnic Jezusa Miłosiernego szczególnie za uczczenie obrazu Bożego Miłosierdzia objawiony św. Faustynie przed 86-ma laty.

Ostatnia niedziela – 25.02.2018 godz. o 15:00

14:30 Różaniec ( w kościele prowadzony przez rycerzy i w intencjach koła Legionu Małych Rycerzy MSJ )

15:00 Msza Święta  w intencji:

O Królowanie Trójcy Świętej w Legionie Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza w Koszalinie, o powołania nowych rycerzy, o jedność Wspólnoty oraz wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu a także o Boże błogosławieństwo dla ks. Dariusza Rybińskiego, w pełnieniu woli Bożej jako opiekuna koła Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego – przez wstawiennictwo Patronów Legionu.

Po mszy św. ok. 15:45 Koronka do Miłosierdzia Bożego w kaplicy Chrystusa Króla z opiekunem ks. Dariuszem Rybińskim, po modlitwie  co miesięczne spotkanie informacyjno- formacyjne.

Koronka w każdy dzień tygodnia w godzinie Bożego Miłosierdzia w kaplicy Chrystusa Króla według załącznika jak w styczniu 2018

 

STYCZEŃ 2018

I piątek – 5.01.2018  godz. 24:00 w kaplicy Chrystusa Króla w intencji:

Po mszy św. wieczornej o18:45 Adoracja Wynagradzająca NSPJ i NSM do godz. 7:00 rano

Adoracja za grzeszników z prośbą o łaskę nawrócenia i wytrwania w dobrem oraz przebłagania.

Msza Święta za Ojczyznę o północy.

Przebłaganie Boga Ojca i WYNAGRODZENIE Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za grzechy Polski z prośbą o Miłosierdzie Boże dla Polski i wszystkich Polaków (w kraju i na świecie) szczególnie o zgodę, pokój i przestrzeganie praworządności za przyczyną św. Kacpra, św. Melchiora i św. Baltazara oraz Świętych i Błogosławionych Narodu Polskiego.

II piątek – 12.01.2018  godz. 18:00 w kościele;

17:30 Różaniec tajemnice bolesne prowadzone przez Małych Rycerzy

18:00 Msza Święta w intencji stałej:

O miłosierdzie Boże i stosowne łaski dla grzeszników, chorych, konających, dusz czyśćcowych oraz proszących i oczekujących wszelkiego rodzaju pomocy przez wstawiennictwo Świętych Aniołów Stróżów i Świętych Patronów.

III czwartek – 18.01.2018 godz. 18:00 – w kościele:

17:30 Różaniec – tajemnice światła prowadzony przez Małych Rycerzy

18:00 Msza Święta – w intencji:

O przyjęcie woli Bożej dla duchowieństwa a szczególnie o świętość dla diecezji i biskupów, parafii i proboszcza oraz kapłanów, zakonników – szczególnie ks. Jezuitów, kleryków i osób Bogu poświęconych a także dla opiekunów Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego przez wstawiennictwo św. Jana M. Vianneya i św. o. Pio. oraz Patronów diecezji.

Po Mszy św. ok. 18:45 Godzinki o Bożym Miłosierdziu śpiewane w Kościele prowadzone z organistą p. Piotrem Szymanowskim.

20.01.2018 - DZIEŃ SKUPIENIA z ks. Jackiem Skowrońskim w Szczecinie

Fotorelacja - kliknij tu

Ostatnia niedziela – 28.01.2018 godz. o 15:00

14:30 Różaniec ( w kościele prowadzony przez rycerzy i w intencjach koła Legionu Małych Rycerzy MSJ )

15:00 Msza Święta  w intencji:

O Królowanie Trójcy Świętej w Legionie Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego, zwłaszcza w Koszalinie, o powołania nowych rycerzy, o jedność Wspólnoty oraz wierność Królowi Miłosierdzia i rycerskiemu powołaniu a także o Boże błogosławieństwo dla ks. Dariusza Rybińskiego, w pełnieniu woli Bożej jako opiekuna koła Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego – przez wstawiennictwo Patronów Legionu.

Po mszy św. ok. 15:45 Koronka do Miłosierdzia Bożego w kaplicy Chrystusa Króla z opiekunem ks. Dariuszem Rybińskim, po modlitwie co miesięczne spotkanie informacyjno- formacyjne.

Uwaga:

W każdą niedzielę Koronka do Bożego Miłosierdzia przed Mszą św. o godz. 9:00 prowadzona przez rycerki: Zofię i Danutę.

Koronka każdego dnia tygodnia w godzinie Bożego Miłosierdzia w kaplicy Chrystusa Króla według załącznika:

 

GŁÓWNE INTENCJE W GODZINIE BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

jakie przedstawiamy Bogu bogatemu w Miłosierdzie

podczas KORONKI i codziennych spotkań modlitewnych

w kaplicy Chrystusa Króla przy parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie

15:00

Poniedziałek – przebłaganie Boga Ojca za grzechy parafii i o miłosierdzie  dla całej społeczności parafialnej: dla proboszcza, kapłanów,  duchowieństwa, parafian żywych i tych którzy zostali powołani do wieczności.

Odpowiedzialna za przebieg modlitw: p. Zofia Dutka 94 343-64-91,

Wtorek – Przebłaganie Boga Ojca za grzechy za przyczyną św. Aniołów i Wszystkich Świętych z prośbą o miłosierdzie dla dusz w czyśćcu cierpiących.

Odpowiedzialna za przebieg Modlitw: p. Józefa Sendlewska 94 341-51-23

Środa – Przebłaganie Boga Ojca za grzechy w rodzinach z prośbą o miłosierdzie dla rodzin naturalnych i duchowych oraz dzieci i młodzieży za przyczyną św. Rodziny z Nazaretu – Jezusa, Maryi i św. Józefa.

Odpowiedzialny za przebieg modlitw: Wiesław Kaźmierczak, 94 343-47-59

Czwartek – Przebłaganie Boga Ojca za grzechy duchowieństwa i grzechy popełniane wobec Eucharystii i osób duchownych: Ojca św. biskupów, kapłanów, zakonników z prośbą o Miłosierdzie dla całego Kościoła.

Odpowiedzialna za przebieg modlitw w kaplicy: p. Teresa Wiktorowska, 94 345-12-48

Piątek - Przebłaganie Boga Ojca za grzechy najbardziej zatwardziałych grzeszników z prośbą o miłosierdzie dla grzeszników, szczególnie zagrożonych utratą wiecznego zbawienia oraz wszystkich chorych na duszy i ciele.

Odpowiedzialna za przebieg modlitw: p. Halina Burdach, 94 343-23-03

Sobota – Przebłaganie Boga Ojca za popełniane grzechy: bluźnierstwa, pogardy, zniewag, oziębłości i obojętności wobec Matki Boga z prośbą o miłosierdzie dla wszystkich intencji zanoszonych przez NMP i jej dzieci.

Odpowiedzialna za przebieg modlitw w kaplicy: p. Zofia Kudelska, 94 345-12-01

Odpowiedzialni za przebieg modlitw w kościele przed Mszą św. o 9:00: Zofia Dutka 94 343-64-91

Niedziela – Przebłaganie Boga Ojca za grzechy popełniane wobec prawa Bożego i kościelnego z prośbą o miłosierdzie dla polecających się i tych, za których zobowiązani jesteśmy się modlić.

Odpowiedzialni za przebieg modlitw w kaplicy o 15:00: Teresa Karpińska, 94 343-47-59

 

 RAMOWY PROGRAM NOCNYCH ADORACJI POKUTNYCH

A.D. 2018 - pod patronatem

Koła Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego

 

                   I PIĄTEK M-CA – CZĘŚĆ I

WYNAGRODZENIE NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

 

Po Mszy św. wieczornej około godziny:

1850 – Wystawienie Najśw. Sakramentu - Przywitanie i ofiarowanie adoracji

Litania do Najśw. Serca Pana i akt wynagrodzenia Sercu Bożemu (kapłan)

Nowenna (na kolejny miesiąc) i koronka do Bożego Miłosierdzia

2000 – Różaniec św. (część radosna w intencjach adoracji)

2030 – Różaniec św. (część światła w intencjach adoracji) )

2100 – Apel Jasnogórski,

Nowenna do MB Częstochowskiej,

Akt zawierzenia Małych Rycerzy MSJ Maryi Królowej Polski i Matce Miłosierdzia

Adoracja w ciszy - Słowo Boże – (chwila rozważania)

2130 – Różaniec św. (część bolesna w intencjach adoracji)

2200 – Droga krzyżowa –

adoracja krzyża (wynagrodzenie za wszelkie bunty wobec cierpienia, zniewagi, braki uszanowania  i profanacje wobec Krzyża - znaku naszego zbawienia)

2300 – Różaniec św. (część chwalebna w intencjach adoracji)

2330 – Akt uznania Jezusa Królem we wspólnocie MR - Adoracja w ciszy

2400 – Msza św. w intencji Ojczyzny (ksiądz opiekun lub ksiądz gość)

– po Mszy św. Akt ofiarowania Ojczyzny Bożemu Miłosierdziu wg bł. Michała Sopoćki i Koronka do Bożego Miłosierdzia Adoracja w ciszy (czas na modlitwę indywidualną po Mszy św. i Komunii św.; dla pozostających do rana czas na potrzeby osobiste m.in. gorąca herbata, kawa w salce ministranckiej).

                   SOBOTA – CZĘŚĆ II

WYNAGRODZENIE NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

200  MODLITWY NA ROZPOCZĘCIE II CZĘŚCI ADORACJI –

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

245 – MODLITWY DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA,

Modlitwy do niezgłębionego Miłosierdzia, Koronka do Bożego Miłosierdzia.

300 – Akt pokutny

Adoracja Krzyża w intencjach obrony życia dzieci poczętych i ludzi bezbronnych.

Litania do Wszystkich Świętych

330 – Różaniec św. cz. I – Tajemnice radosne, Nowenna wynagradzająca Niep. Sercu Maryi

400 – Różaniec św. cz. II – Tajemnice światła, Nowenna do Najświętszej Eucharystii.

430 – Różaniec św. cz. III – Tajemnice bolesne, Nowenna do Chrystusa Króla

500 – Różaniec św. cz. IV – Tajem. Chwalebne, Nowenna do św. Michała Archanioła

600 – Anioł Pański, Modlitwy do Bożej Opatrzności, modlitwy na zakończenie adoracji,

Adoracja w ciszy (czas na modlitwę indywidualnej).

ok. 645 - Zakończenie Adoracji, (Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem)

 

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka