Według Katechizmu Kościoła Katolickiego "Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją" (KKK 1131).

Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego (KKK 1210).

 

 1. Chrzest święty
 2. Bierzmowanie
 3. Eucharystia - I Komunia święta
 4. Sakrament pojednania i pokuty
 5. Namaszczenie chorych
 6. Sakrament małżeństwa
 7. Kapłaństwo

 


 

CHRZEST ŚWIĘTY

 

chrzest"Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów" (KKK 1213)
"Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" (Mt 28, 19).

Sakrament chrztu św. jest bramą sakramentów - konieczny do zbawienia. W tym sakramencie człowiek zostaje uwolniony od grzechu pierworodnego, upodobniony do Chrystusa oraz włączony do Kościoła.


Sakrament udzielany jest w  każda niedzielę podczas Mszy Św. o godz. 13:30

 

Rodzice dziecka, najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem zgłaszają dziecko do chrztu.

Wymagane dokumenty:

 • odpis metryki urodzenia z USC.
 • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka
 • Należy wybrać dwoje chrzestnych: ojca i matkę.
 • Rodzice chrzestni winni przedstawić odpowiednie zaświadczenia od swojego księdza Proboszcza.

Przymioty wymagane przez Kościół do pełnienia funkcji rodziców chrzestnych:

 • został wyznaczony przez rodziców dziecka;
 • jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończył 16 lat,
 • przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i z zadaniem jakie ma pełnić;
 • nie jest ojcem ani matką przyjmującego chrzest;
 • należy do Kościoła katolickiego i prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego.

 

Spotkanie z rodzicami i rodzicami chrzestnymi w sobotę 0 19.00 w kaplicy pw. Chrystusa Króla

 

Wszelkie inne informacje i wiadomości można uzyskać w kancelarii parafialnej.

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są fundamentami całego życia chrześcijańskiego. "Uczestnictwo w Boskiej naturze, które ludzie otrzymują w darze przez łaskę Chrystusa, objawia pewną analogię do powstania, rozwoju i wzrostu życia naturalnego. Wierni odrodzeni przez chrzest, zostają umocnieni przez sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego. W ten sposób przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w coraz większym stopniu osiągają skarby życia Bożego i postępują w doskonałej miłości"
Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.
Jest nazywany chrztem ze względu na główny obrzęd, przez który jest wypełniany: chrzcić (gr. baptizein) oznacza: "zanurzyć, pogrążyć"; "zanurzenie" w wodzie jest symbolem pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako "nowe stworzenie" (2 Kor 5,17; Ga 6,15).

 


 

BIERZMOWANIE

 

bierzmowanie"Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" (KKK 1285)

Przystępują do niego uczniowie klas pierwszych ponadgimnazjalnych, którzy mieszkają na terenie naszej parafii, niezależnie do jakiej szkoły uczęszczają. Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli wcześniej, mogą również do niego przystąpić.

Kandydaci zgłaszają się na początku klasy drugiej gimnazjum (przygotowanie trwa trzy lata), w miesiącu wrześniu. Otrzymują katechizm bierzmowanego, który pomoże przygotować się do egzaminu ustnego w terminie wyznaczonym przez prowadzącego księdza.

Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez:

 • Systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy św.
 • Korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania - raz w miesiącu / najlepiej przed pierwszym piątkiem miesiąca /,
 • Branie czynnego udziału w spotkaniach danych grup do bierzmowania – w zależności, który to rok przygotowania – informacje na ten temat są podawane w ogłoszeniach parafialnych przez księdza moderatora tego sakramentu
 • Uczestniczenie w Nabożeństwie Różańcowym / październik /, Roratach, Drodze Krzyżowej.

Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania (musi to być imię osoby świętej). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata, którą chciałby naśladować. Wybór patrona nie powinien być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.

Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy, albo sami rodzicie kandydata.

 


 

 EUCHARYSTIA - I KOMUNIA ŚWIĘTA

 

eucharystia"Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego" (KKK 1324)

Pierwsza Spowiedź i Komunia Św. dzieci w naszej Parafii odbywa się w klasie drugiej szkoły podstawowej. Termin ustalany jest z rodzicami na spotkaniu organizacyjnym.

Podstawowe przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii św. odbywa się w ramach katechizacji szkolnej. Dzieci, które uczą się w szkołach poza terenem Parafii, a przynależą do naszej wspólnoty parafialnej winny być zgłoszone przez rodziców we wrześniu (na początku roku szkolnego). W terminie wyznaczonym przez przygotowującego księdza lub siostry zakonnej, należy dostarczyć świadectwo chrztu dziecka - zwolnieni są ci, których dzieci były chrzczone w naszej parafii.

Rodziców wraz z dziećmi zachęcamy do uczestniczenia, przez cały rok w niedzielnej Mszy św. o godz.12.00, w czasie której, kierowane jest specjalne słowo do dzieci.

 


 

SAKRAMENT POJEDNANIA I POKUTY

 

pokuta"Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą" (KKK 1422)

Człowiek wierzący korzysta z dobrodziejstwa sakramentu pojednania godnie i możliwie często, a bezzwłocznie w przypadku popełnienia grzechu ciężkiego (świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej).

Spowiedź św. w naszej Parafii ma miejsce podczas każdej Mszy świętej oraz w czasie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych w wyznaczonym czasie.

Warunki dobrej spowiedzi:

 • Rachunek sumienia - przypomnienie sobie wszystkich grzechów od ostatniej, dobrze odprawionej spowiedzi.
 • Żal za grzechy - boleść duszy z powodu zranienia Boga - Najlepszego Ojca. Bóg bez żalu nie odpuszcza żadnego grzechu.
 • Postanowienie poprawy - postanowienie unikania wszystkich grzechów, zwłaszcza ciężkich oraz sposobności do grzechu. Postanowienie to dotyczy także naprawy wyrządzonego zła.
 • Szczera spowiedź - wyznanie wszystkich zapamiętanych od ostatniej spowiedzi grzechów przed kapłanem (Boga nigdy nie okłamię).
 • Zadośćuczynienie - wypełnienie zadanej przez kapłana pokuty i naprawienie wszystkich szkód (w miarę możliwości) wyrządzonych przez grzech.

 


 

NAMASZCZENIE CHORYCH

 

 namaszczenie"Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu" (KKK 1499)

W każdą I sobotę miesiąca od godz. 9:00 kapłani naszej Parafii udają się do chorych, dzięki czemu każdy cierpiący ma możliwość skorzystania z sakramentu pokuty, oraz przyjąć Komunię Świętą. Wtedy również, jeśli istnieje konieczność, udzielany jest sakrament namaszczenia chorych.

Adresy chorych proszę zgłaszać w zakrystii.
W przypadkach nagłych proszę wzywać kapłana w dowolnym czasie, na pewno przybędzie udzielając cierpiącym i umierającym stosownych sakramentów.


Choroba i cierpienie zawsze należały do najpoważniejszych problemów, poddających próbie życie ludzkie. Człowiek doświadcza w chorobie swojej niemocy, ograniczeń i skończoności. Każda choroba może łączyć się z przewidywaniem śmierci. Choroba może prowadzić do niepokoju, do zamknięcia się w sobie, czasem nawet do rozpaczy i buntu przeciw Bogu, ale może także być drogą do większej dojrzałości, może pomóc lepiej rozeznać w swoim życiu to, co nieistotne, aby zwrócić się ku temu, co istotne. Bardzo często choroba pobudza do szukania Boga i powrotu do Niego.


Kościół wierzy i wyznaje, że wśród siedmiu sakramentów istnieje jeden specjalnie przeznaczony do umocnienia osób dotkniętych chorobą - namaszczenie chorych:


Namaszczenie chorych "nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości"

Jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie, w przypadku nowej ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten sakrament. W ciągu tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone powtórnie, jeśli choroba się pogłębia. Jest rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia chorych przed trudną operacją. Odnosi się to także do osób starszych, u których pogłębia się słabość.

Szczególny dar Ducha Świętego. Pierwszą łaską sakramentu namaszczenia chorych jest łaska umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwem starości. Ta łaska jest darem Ducha Świętego, który odnawia ufność i wiarę w Boga oraz umacnia przeciw pokusom złego ducha, przeciw pokusie zniechęcenia i trwogi przed śmiercią. Wsparcie Pana przez moc Jego Ducha ma prowadzić chorego do uzdrowienia duszy, a także do uzdrowienia ciała, jeśli taka jest wola Boża. ponadto, "jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone" (Jk 5,15).

Zjednoczenie z męką Chrystusa. Przez łaskę tego sakramentu chory otrzymuje siłę i dar głębszego zjednoczenia z męką Chrystusa. Jest on w pewien sposób konsekrowany, by przynosić owoc przez upodobnienie do odkupieńczej śmierci Zbawiciela. Cierpienie - następstwo grzechu pierworodnego - otrzymuje nowe znaczenie: staje się uczestnictwem w zbawczym dziele Jezusa.


 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 

malzenstwo"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu" (KKK 1601)

 

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.
Węzeł małżeński został ustanowiony przez samego Boga, tak że zawarte i dopełnione małżeństwo osób ochrzczonych nie może być nigdy rozwiązane. Węzeł wynikający z wolnego, ludzkiego aktu małżonków i z dopełnienia małżeństwa jest odtąd rzeczywistością nieodwołalną i daje początek przymierzu zagwarantowanemu wiernością Boga. Kościół nie ma takiej władzy, by wypowiadać się przeciw postanowieniu mądrości Bożej.

 

 Informacja dla narzeczonych przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa:

Okres przygotowania do zawarcia ślubu wynosi trzy miesiące. Dlatego też narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej nie później niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu (termin ślubu mogą zarezerwować wcześniej).

Na pierwsze spotkanie w kancelarii parafialnej narzeczeni przynoszą: metrykę chrztu (nie starszą jak trzy miesiące przed datą ślubu); dowody osobiste.

Jeżeli narzeczeni zawierają ślub tzw. konkordatowy (tzn. tylko w kościele, ale ze skutkami prawa cywilnego) zobowiązani są zgłosić się do USC i dostarczyć dokument zezwalający na pobłogosławienie małżeństwa ze skutkami cywilnymi (w USC wymagane są dowody osobiste oraz skrócone odpisy aktu urodzenia obojga narzeczonych).

Narzeczeni mają obowiązek uczestniczyć w:

 • naukach przedmałżeńskich
 • spotkaniach w poradni rodzinnej

Wymagane dokumenty:

 • Dowód osobisty  
 • Metryka chrztu św., z adnotacją o stanie wolnym i o przyjęciu sakramentu bierzmowania (metryka chrztu nie może być starsza niż trzy miesiące)  
 • Jeżeli narzeczony lub narzeczona jest wdowcem, wymagany jest akt zgonu współmałżonka  
 • Świadectwo katechizacji przedmałżeńskiej – jeżeli taką ukończyli.  
 • Jeżeli jest to ślub konkordatowy, należy przynieść zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, narzeczonego lub narzeczonej, o stanie wolnym. Do USC zgłaszają się obydwoje narzeczeni, nie wcześniej niż trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.

 

Małżonkowie chrześcijańscy... we właściwym sobie stanie i porządku życia mają własny dar wśród Ludu Bożego. Właściwa łaska sakramentu małżeństwa jest przeznaczona dla udoskonalenia miłości małżonków i dla umocnienia ich nierozerwalnej jedności. Przez tę łaskę podtrzymują się wzajemnie... z pomocą wiernej miłości, a przyjmowanemu z miłości do Boga potomstwu wpajają chrześcijańskie nauki i ewangeliczne cnoty.


Źródłem tej łaski jest Chrystus. Jak bowiem niegdyś Bóg wyszedł naprzeciw swojemu ludowi z przymierzem miłości i wierności, tak teraz Zbawca ludzi i Oblubieniec Kościoła wychodzi naprzeciw chrześcijańskim małżonkom przez sakrament małżeństwa. pozostaje z nimi, daje im moc pójścia za Nim i wzięcia na siebie swojego krzyża, podnoszenia się po upadkach, przebaczania sobie wzajemnie, wzajemnego noszenia swoich ciężarów. Pomaga im, by byli sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej (Ef 5, 21) i miłowali się miłością nadprzyrodzoną, delikatną i płodną. W radościach ich miłości i życia rodzinnego daje im już tutaj przedsmak uczty Godów Baranka.


 

KAPŁAŃSTWO

 

kaplanstwo"Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej" (KKK 1536)

Katolicy w każdy pierwszy czwartek miesiąca modlą się o uświęcenie duchowieństwa oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne.

 

 

Kontakt

Napisane przez Opublikowano w: Oświata

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

Katolickie Gimnazjum

 

ul. Ks. Stanisława Staszica 38

75-499 Koszalin

 

tel. fax. (94) 345-41-23

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

Dnia 21 kwietnia 2012 r. szesnastoosobowa reprezentacja uczniów klas II – VI Katolickiej Szkoły Podstawowej
brała udział w VII Międzyszkolnych Zawodach Pływackich UMIEM PŁYWAĆ.

VII Międzyszkolne Zawody Pływackie
UMIEM PŁYWAĆ
Koszalin, dn. 21.04.2012

III miejsce w kwalifikacji generalnej

Klasa II – III

25m stylem grzbietowym

                        klasa II – VII miejsce
Maja Jankowska – Znaczko klasa II – XVIII miejsce
Stanisław Worożański klasa II – XII miejsce
Katarzyna Sobolewska klasa III – XVII miejsce

25m stylem dowolnym

Aleksandra Bryła klasa II – XII miejsce
                             klasa II – VII miejsce
Maja Jankowska – Znaczko klasa II – XV miejsce
Stanisław Worożański klasa II – XVII miejsce
Katarzyna Sobolewska klasa III – XVIII miejsce

                Klasa IV

25m stylem grzbietowym

Aleksander Brzostek – III miejsce

25m stylem dowolnym

Aleksander Brzostek – II miejsce
Michał Dawid – V miejsce
Alicja Kuczyńska – IX miejsce
Agata Żur – XI miejsce
Cyprian Sucharczyk - XVIII miejsce

Klasa V

25m stylem grzbietowym

                            – IV miejsce
Miłosz Sroczyński – XVIII miejsce

25m stylem dowolnym

                           – III miejsce
Miłosz Sroczyński – IV miejsce

Klasa VI

25m stylem grzbietowym

                        – VI miejsce
Adam Kwiatkowski  – III miejsce
                       – V miejsce
Hanna Telega  – XVII miejsce

25m stylem dowolnym

Adam Kwiatkowski – II miejsce
                             – III miejsce

Sztafeta 4X25 m – V miejsce

 


 

 

Udział uczniów Szkoły Katolickiej w rozgrywkach sportowych:

21.12.2011r. – Turniej Mini Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora SP nr 6 w Koszalinie – II miejsce

10.01.2012r. – Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tychowie  - IV miejsce

2.02.2012r. – Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Gimnazjum w Mścicach – III miejsce

 

 Świece - Płomień nadziei wspomagają działalność Caritas Diecezjalnej.


W kościołach rozprowadzane są świece, tzw. Paschałki, które wierni przyniosą do świątyni w Wigilię Paschalną (w Wielką Sobotę). Uczniowie naszej szkoły dołączyli do akcji i podczas przerw prowadzą sprzedaż. Cena 5 zł.

 

1. Barabas Anna - logopeda
2. Horbaczonek Kamila – wychowanie przedszkolne
3. Bryła Dariusz – wychowanie fizyczne
4. Jachimowska Karolina - plastyka
5. Deka Waldemar - geografia
6. Drewnowska Romana – świetlica
7. Filus Irena - wychowanie fizyczne
8. Gil Dorota – język niemiecki
9. Hansz Hanna - religia
10. Karaś Paulina - wychowanie fizyczne, historia
11. Karpa Izabela - nauczania wczesnoszkolne
12. Kisiel Irena - fizyka
13. Szarwark Dawid - informatyka
14. Kobylczak Małgorzata - nauczania wczesnoszkolne
15. Koch Anna - wychowanie przedszkolne
16. Kopterska Jolanta – pielęgniarka szkolna
17. Kowalska Magdalena - muzyka
18. Kozakowska Ewa - świetlica
19. Krawczyk Joanna - nauczania wczesnoszkolne
20. Kuszmar Joanna – język angielski
21. Kwietniewski Piotr – przedsiębiorczość, przysposobienie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa
22. Landowska Mirosława – język angielski
23. Krajewska Małgorzata – biblioteka
24. Ponikowska Katarzyna - matematyka
25. Różańska Barbara - matematyka
26. Sawczyński Adam – technika i zajęcia techniczne
27. Stępień Krystyna - świetlica
28. Strucka Marianna - świetlica
29. Szutowicz Bronisława - biblioteka
30. Techmańska Ewa - chemia
31. Walczak Danuta – język polski
32. Wiśniewska Dorota – nauczanie wczesnoszkolne, wychowanie do życia w rodzinie
33. Wiśniewska Teresa – historia, wiedza o społeczeństwie
34. Wizner Dorota – język niemiecki
35. Wojciechowska Olga – biologia, przyroda
36. Wojda Joanna – język angielski
37. Wysocka Izabela – język polski
38. Zając Elżbieta – zajęcia komputerowe, informatyka, technika, zajęcia techniczne
39. Chojnacka Magdalena – nauczanie wczesnoszkolne
40. Ks. Jarosław Krylik – ojciec duchowny

Administracja i obsługa:
Wizner Mirosława
Kruk Grażyna
Pawlak Irena
Dywan Janina
Łupkowski Józef
Pietrasiewicz Jadwiga
Karpińska Teresa

Dyrekcja

Napisane przez Opublikowano w: Oświata

Dyrektor Ksiądz dr Kazimierz Bednarski

Zastępca Dyrektora mgr Barbara Gęgotek

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Koszalinie

Szkoła im. Jana Pawła II w Koszalinie jest jedną z pierwszych katolickich szkół jakie powstały na skutek przemian społeczno-politycznych roku 1989. Nieprzypadkowo w rejestrze ministerstwa edukacji prowadzonym dla szkół wyznaniowych figuruje pod nr 1. Aktualnie oferuje możliwość kształcenia we wszystkich poziomach szkolnictwa powszechnego, w tym również w ramach szkoły podstawowej.

Obecnie w szkole podstawowej uczy się 195 uczniów. Klasy liczą około 20 osób. Z uwagi na wzrastające zainteresowanie rodziców w tym roku szkolnym otwarte zostały kolejny raz dwie I klasy.

Specyfika szkoły nie kryje się jednak w liczbach , ale w ideach i wartościach które przyjęto za podstawę jej działalności.

Założyciel szkoły a jednocześnie proboszcz parafii pw. Ducha Świętego - Ks. Kazimierz Bednarski rozpoczynając w 1989 r. działalność edukacyjną, jako pierwsze i najważniejsze zadanie postawił ochronę sfery sacrum w procesie rozwoju młodego człowieka. „Jestem przekonany, iż szkoła wyznaniowa ma chronić młodego człowieka przed rozbiciem światopoglądowym. „W szkole publicznej dziecko może być formowane równocześnie przez wychowawców zajmujących postawy nihilistyczne, agnostyczne, naturalistyczne. Sacrum ukształtowane w domu rodzinnym pod wpływem pierwszych doświadczeń religijnych zostaje w ten sposób wrzucone w nieprzyjazny mu świat profanum. A człowiek ma prawo, by sacrum obejmowało całą jego istotę, ma prawo by mógł żyć tym co uniwersalne.”

W szkole im. Jana Pawła II program dydaktyczno – wychowawczy zakłada zatem triumwirat wartości : dom, szkoła, Kościół. Dzięki temu proces wychowawczy dziecka w środowisku rodzinnym i szkolnym oparty jest o te same wartości etyczne a dobry przykład rodziców i wychowawców pozwala pełniej kształtować jego osobowość. W tym tkwi tajemnica wychowawczego sukcesu. Szkoła ma przede wszystkim wychowywać. Wychowanie zaś wymaga zaangażowania. I tego przede wszystkim wymaga tak od wychowawców jak i od rodziców statut szkoły. Temu też służy stała dostępność wychowawców dla ich podopiecznych jak i rodziców.

Założenie o ścisłej współpracy rodziny i szkoły, które legło u podstaw budowy Szkoły Katolickiej im Jana Pawła II w Koszalinie nadało szczególny priorytet włączania rodziców w proces wychowania. W tym zakresie za Karolem Wojtyłą, przyjęto, iż „samo bycie członkiem wspólnoty nie jest jeszcze uczestnictwem w tej wspólnocie. Dopiero dzięki dążeniu wraz z innymi do osiągnięcia dobra wspólnego osoba może ujawnić się i zaktualizować jako podmiot.” To włączanie rodziców we wspólnotę wychowania odbywa się na różne sposoby. Prócz konwencjonalnych sposobów włączania rodziców w sprawy szkoły, wychowawcy budują przede wszystkim wielorakie płaszczyzny poznania i wymiany doświadczeń z rodzicami. Od wielu lat rodzice dzieci corocznie zapraszają wychowawców do wizyty w środowisku rodzinnym dziecka. Pozwala to wychowawcy spotkać dziecko w jego środowisku domowym, zbliżyć w sposób naturalny szkolne środowisko wychowawcze ze środowiskiem rodzinnym. Rodzicom daje możliwość partnerskiego włączenia się w dialog wychowawczy i edukacyjny. Również dyrektor szkoły odwiedza dzieci uczęszczające do Szkoły Katolickiej w okresie najważniejszego dla nich przeżycia religijnego – to jest w okresie następującym po I Komunii świętej.

W klasach I-III pracuje z dziećmi po 2 wychowawców, którzy wzajemnie się uzupełniają. Jeden wychowawca prowadzi zajęcia dydaktyczne, drugi przejmuje dzieci po lekcjach i sprawuje opiekę w ramach zajęć świetlicowych. Zapewnia to kontynuację, choć w innej formie, pracy z dziećmi. Stąd uczniowie w klasach młodszych nie noszą tornistrów do domu i nie mają zadawanych prac domowych.

Uczniowie mają zapewnione różnorodne możliwości rozwijania swoich zdolności, tak umysłowych, jak i społecznych. W szkole funkcjonuje wiele kół zainteresowań. Wśród propozycji można znaleźć: zajęcia umuzykalniające, koło plastyczne, koło matematyczne, koło teatralne. Od pierwszej klasy szkoły podstawowej oprócz języka angielskiego, dzieci uczą się języka niemieckiego. Maluchy od najmłodszych lat otoczone są opieką logopedyczną. Wady postawy koryguje się w ramach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Od założenia szkoły minęło blisko 20 lat. Maksymą która przyświeca od momentu założenia szkoły jest „ Bóg, Honor, Ojczyzna”

Ks. dr Kazimierz Bednarski

Misja

Napisane przez Opublikowano w: O nas

 

Misją Katolickiej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II jest wychowanie i kształcenie dzieci oparte na ścisłej współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli. Rezultatem tego będzie osiągnięcie spójności w oddziaływaniach wychowawczych szkoły i domu rodzinnego.

Szkoła podejmie starania, aby każda rodzina ucznia miała swojego promotora, który wzmocni czynną rolę rodziców, pomoże im w nakreślaniu planu wychowania dziecka, tak aby osiągnąć pożądany cel wychowawczy i edukacyjny.

Aby program ten przyniósł oczekiwane rezultaty, działania te muszą być stałe i systematyczne. Powinny być jednocześnie przepełnione autentyczną życzliwością i szacunkiem, a także cechować się konsekwencją i stawianiem wymagań. Podstawę działalności szkoły stanowią zasady i wartości chrześcijańskie głoszone przez Kościół Katolicki. Zasady i wartości chrześcijańskie mają być podstawą procesu wychowawczego opisanego szczegółowo w programie wychowawczym i spójnym z nim programie profilaktyki oraz mają cechować środowisko szkoły – świadomie budowane przez nauczycieli i wychowawców pod kierunkiem dyrektora.

Katolicka Szkoła Podstawowa i Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II na podstawie całokształtu swej działalności przyjmuje system wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Wartości chrześcijańskie obecne są w koncepcji szkoły, jej celach i zadaniach, w programie wychowawczym i profilaktycznym, w programach nauczania, stanowią źródło dla relacji nauczyciel – uczeń oraz dla rozwoju osobowego nauczyciela i ucznia. Osoba patrona szkoły – Jana Pawła II i Jego nauczanie, stanowi niezastąpioną inspirację ewangeliczną w procesie wychowawczym uczniów i formacyjnym nauczycieli.

Program wychowawczy szkół jest skierowany do:

Rodziców – którzy posiadając jednocześnie prawo i obowiązek wychowywania swoich dzieci oczekują od szkoły katolickiej wsparcia i kontynuacji procesu wychowawczego, opartego na wspólnie uznawanych wartościach; wychowanie w szkole stanowi pomoc i dopełnienie działalności rodziny; treści programu stanowią płaszczyznę współpracy szkoły z rodzicami uczniów

Uczniów – którzy rozpoczynając naukę w szkole pragną poznać siebie i rozwijać swój charakter, zdobyć wiedzę, odnaleźć sens życia, przygotować się do zadań w życiu dorosłym

Nauczycieli i wychowawców – którzy będąc przewodnikami młodych na drodze ich pełnego rozwoju kierują się zawsze dobrem dziecka, szanują jego godność oraz prowadzą otwarty dialog z rodziną i środowiskiem, ukierunkowany na harmonijny rozwój uczniów.

Katolicka Szkoła Podstawowa i Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II opierać będą edukację uczniów, tj. wychowanie i kształcenie, na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki. Szkoły przyjmują jako własną koncepcję człowieka i jego rozwoju, personalizm chrześcijański, tj. osobowy wymiar godności człowieka, którego źródłem jest Chrystus – Odkupiciel każdego człowieka i najdoskonalszy wzór w dążeniu do pełni rozwoju zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia. Integralny rozwój osobowy ucznia stanowi cel wychowawczy.

Apteka

Napisane przez Opublikowano w: Caritas

 

APTEKA ŚWIĘTEGO DUCHA

 

ul. Ks. Staszica 38 

75-499 Koszalin

 tel. 94 341 09 80

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek  8.00 - 20.00

sobota, niedziela 8.00 - 15.00

 

apteka 02

 

apteka 01

 

Foto: Tadeusz Rogowski

 

 

Sklep

Napisane przez Opublikowano w: Caritas

 

SKLEP PARAFIALNY ŚWIĘTEGO DUCHA

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 7.00 - 18.00

sobota 7.00 - 12.00

 

sklep 01

 

sklep 02 

 

Foto: Tadeusz Rogowski

Strona 91 z 91

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka