Administrator

Od września 2012 do czerwca 2013r. w naszej szkole jest realizowany projekt systemowy p.n. "Żaczek - indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3”. 
Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów  klas I-III Katolickiej Szkoły Podstawowej funkcjonującej w Parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych w okresie realizacji projektu 2012/2013, organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ze środków unijnych oraz doposażenie bazy dydaktycznej.

O KRÓLOWANIU JEZUSA CHRYSTUSA

Siostry i Bracia, Umiłowani w Chrystusie Panu!
    Dzisiejsza liturgia Słowa ukazuje nam, że prawda o królowaniu Chrystusa ma swe głębokie korzenie biblijne. Przed sądem Piłata Jezus wyznaje: „Tak, jestem królem” (J 18,37). Wcześniej powiedział: „Królestwo moje nie jest z tego świata, […] nie jest stąd” (J 18,36). W ten sposób każe nam uważniej spojrzeć na swoje królowanie. Nie było bowiem problemu z samym uznaniem w Jezusie króla. Wymownym świadectwem tego są pełne zachwytu słowa Natanaela: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!” (J 1,49). Niestety, od samego początku brakowało głębszego rozumienia królewskiej godności Chrystusa.

Nasza wspólnota parafialna ma kaplicę pw. Chrystusa Króla. Jest to miejsce szczególne - bo przeznaczone na adorację Jezusa Eucharystycznego. Dlatego w tradycji parafialnej od Mszy św. wieczornej w sobotę do północy trwa "wystawienie". O 24.00 - odprawiana jest Msza św., Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia. Odpust zupełny za publiczne odmówienie aktu poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusa.

Pełnia Bożego Miłosierdzia okazała sie dopiero w Panu naszym, Jezusie Chrystusie. W encyklice "Dives in misericordia" czytamy taką charakterystykę: Miłość w sposób szczególny daje o sobie znać w zetknięciu z cierpieniem, krzywdą, ubóstwem, w zetknięciu z cała historyczną ludzką kondycją, która na różne sposoby ujawnia ograniczoność i słabość człowieka, zarówno fizyczną jak i moralną". Ten właśnie sposób i zakres przejawiania miłości nazywa się w języku biblijnym - miłosierdziem.  

Czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach - pyta Jezus. Z kolei, patrząc szeroko na Ewangelię, wiemy, że takie wątpliwości budziły się również u Jezusa. Cociażby ten, obrazowy przykład, Jezus i Piotr - Jezus wielokrotnie pyta Piotra" "Piotrze. czy miłujesz mnie?". Pytanie ponawia jeszcze dwa razy. W kulturze hebrajskiej trzykrotne zapewnienie było konieczne.