Wydrukuj tę stronę

"Żaczek" - prezentacja

Napisane przez  Opublikowano w: O projekcie

 

Parafia Rzymskokatolicka pw Ducha Świętego w Koszalinie realizuje projekt pt. "Żaczek - ndywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3"

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekty systemowe.

 

Projekt Żaczek-indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3 skierowany jest do uczniów klas I-III Katolickiej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Koszalinie. Realizowany jest w okresie  01.09.2012-30.09.2013.

Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów  klas I-III Katolickiej Szkoły Podstawowej funkcjonującej w Parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych w okresie realizacji projektu 2012/2013, organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ze środków unijnych oraz doposażenie bazy dydaktycznej. Zajęcia prowadzone w ramach projektu dają szanse na indywidualną prace z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju, zgodną z indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. W różnorodnych zajęciach realizowanych w ramach projektu udział weźmie 79 uczniów z klas I-III (49 dziewczynek i 30 chłopców).Zajęcia prowadzone są przez  9 nauczycieli.

W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia:

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym  także zagrożonych ryzykiem dysleksji
Celem tych zajęć jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznej, a w szczególności usprawnianie funkcji językowych, pisania i czytania, usprawniania pamięci i koncentracji uwagi, usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
Zajęcia o charakterze korygująco-wyrównawczym, mają na celu kształtowanie umiejętności logicznego i pamięciowego liczenia, rozwiązywania problemów matematycznych, czytania ze zrozumieniem.

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
Zajęcia logopedyczne mają na celu usprawnianie narządów mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi. Przewiduje się pracę w grupach oraz indywidualnie z uczniem.

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne
Głównym zamierzeniem zajęć jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci oraz nauka nowych umiejętności społecznych. Jako formę pracy przewiduje się warsztaty uczące postaw, wzajemnego szacunku wobec siebie i partnerskich relacji między płciami, a także unikanie przemocy.

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
W trakcie zajęć korygowane są istniejące zaburzenia statyki ciała oraz wykształcenie nawyku poprawnej postawy ciała. Przewiduje się pracę w zespołach oraz indywidualnie z uczniem.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych. W ramach tych zajęć odbywają się:

  • zajęcia matematyczno-informatyczne i przyrodnicze
  • zajęcia humanistyczne
  • zajęcia plastyczne

Celem powyższych zajęć jest rozwijanie zainteresowań i zamiłowań uczniów, samodoskonalenie, rozwój kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych i kulturalno-społecznych, wzrost motywacji do podejmowania twórczych zadań oraz kształcenie w uczniach świadomości ich wpływu na zmiany otaczającej rzeczywistości. 

Biuro Główne Projektu znajduje się w siedzibie Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Koszalinie.

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Koszalinie
ul. St. Staszica 38
Koordynator: Ewa Koźlakiewicz
tel. 693064301
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 


 Zobacz prezentację w pliku PDF