Administrator

Straż Honorowa Najświętszego Serca Jezusowego

 

Wspólnota Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi w Parafii p. w. Ducha Świętego w Koszalinie istnieje od 1996 roku. W w czerwcu 2016 roku obchodzić będzie zatem jubileusz 20-lecia.

 

Grupą zawiaduje wybrany przez ks. Proboszcza zelator – zaaprobowany jednocześnie przez Zakon Sióstr Wizytek w Krakowie i w Jaśle, skąd otrzymuje stosowne dyplomy zelatorskie. Wspólnota liczy obecnie 25 osób. Są to często osoby starsze wiekiem. Grupa działa i zorganizowana jest ściśle w oparciu o swoje Statuty Stowarzyszenia. W 2009 roku zaktualizowano Statuty Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Podlega jednocześnie Dyrekcji Arcybractwa w Krakowie oraz Centrum Arcybractw w Jaśle. Członkowie Wspólnoty zapisywani są do Ksiąg Przynależności w obydwu w/w Ośrodkach, po uprzednim uroczystym ich przyjęciu do Arcybractwa przez ks. opiekuna, już po odbyciu pewnego stażu wstępnego.

 

Celem Wspólnoty jest kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, poprzez odpowiedzenie na nieodwzajemnioną miłość Chrystusa, którego ludzkość bezustannie obraża swoimi grzechami i obojętnością oraz wynagrodzenie temu Sercu za zniewagi.

 

Każdy przyjęty do Stowarzyszenia zobowiązany jest więc do czuwania przy Sercu Bożym podczas zwykłych, codziennych czynności w obranej przez siebie Godzinie Obecności bez dokonywania zmian w zajęciach. W tej Godzinie łączyć się ma myślą z Ofiarą Jezusa Chrystusa złożoną przez Niego na Krzyżu za zbawienie świata. Powinien też dołożyć starań, by czynności spełniane w Godzinie Straży były jak najlepiej wykonywane. Tę Godzinę ofiaruje się Jezusowi obecnemu w Tabernakulum w łączności duchowej z innymi czcicielami Jego Najświętszego Serca, okazuje się Mu cześć i uwielbienie oraz wynagradza za siebie i innych, poprzez swoją modlitwę, czy wykonywaną pracę.

 

Na specjalnym zegarze Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, na którym umieszczone są wszystkie godziny dnia, wpisuje się wybrane godziny poszczególnych członków Arcybractwa. W ten sposób tworzy się wieniec czcicieli z całego świata, którzy trwają przy Panu Jezusie na wzór Matki Bożej, św. Marii Magdaleny i św. Jana, stojących u stop Krzyża w chwili, kiedy przebito bok Zbawiciela. Medalik strażowy oraz wydane dyplomiki wpisowe wraz z potwierdzeniem przyjęcia z Dyrekcji Arcybractwa w Krakowie – stanowią dowód podjętego zobowiązania. Ponadto członkowie Straży Honorowej obierają dodatkowo drugą godzinę dla uczczenia Niepokalanego Serca Maryi i wynagrodzenia Mu za zniewagi, grzechy świata i brak miłości.

 

Obowiązkiem stowarzyszonych jest wierne codzienne odprawianie Godzin Obecności przy Obu Najświętszych Sercach, częste uczestnictwo we Mszy świętej, lektura i rozważanie Pisma świętego. Ponadto udział we Mszy świętej wynagradzającej NSPJ w 1-szy piątek m-ca oraz NSM w 1-szą sobotę m-ca. Zadaniem Straży Honorowej jest też Adoracja Najśw. Sakramentu Ołtarza i pocieszanie Pana Jezusa za oziębłość dusz wybranych, od których nie otrzymuje należytej czci i wdzięczności. Podobnie jak pierwsza Straż Honorowa w Osobach : Maryi, św. Marii Magdaleny i św. Jana, która nie opuściła Pana Jezusa osamotnionego pod Krzyżem na Golgocie – towarzyszyć ma duchowo Panu Jezusowi i pocieszać Go w zapomnieniu i odrzuceniu przez grzeszną ludzkość. W przeciwieństwie do trzech Apostołów, którzy zasnęli ze smutku w Ogrójcu i później pouciekali wraz z pozostałymi, opuszczając Zbawiciela – czuwać ma i modlić się wspólnie, szczególnie podczas comiesięcznego nabożeństwa Godziny Świętej oraz w Wielki Czwartek przed Ciemnicą i w Wielki Piątek przed Grobem w godzinie śmierci Pana Jezusa na Krzyżu. Wśród członków Straży Honorowej propagowana jest idea osobistego poświęcenia się Najśw. Sercu Pana Jezusa i intronizacji Bożego Serca w rodzinach. W swoich środowiskach członkowie Straży Honorowej pragną być apostołami Bożego Serca, włączając się przez to w nurt nowej ewangelizacji.

 

Formacja członków Wspólnoty odbywa się pod kierunkiem Ks. Opiekuna, który spotyka się z Grupą raz w miesiącu, podczas Godziny Świętej i wygłasza konferencję ascetyczną, a po jej zakończeniu omawia sprawy bieżące. W 1-sze piątki m-ca Wspólnota przewodniczy modlitwie różańcowej dla ogółu wiernych zgromadzonych w kościele, a po Litanii do Najśw. Serca Pana Jezusa – dokonywane jest losowanie biletów zelatorskich, zawierających wskazówki ascetyczne na dany miesiąc. Stowarzyszeni prenumerują czasopismo: "Wiadomości Straży Honorowej NSPJ"- z Krakowa i pismo: „W Sercu Jezusa i Maryi" – z Jasła. Wyposażeni są w modlitewniki Straży Honorowej: „Przez Serce, z Sercem i w Sercu Jezusa" oraz płyty z Hymnami strażowymi i innymi pieśniami religijnymi.

 

Z dobrowolnych składek członków Wspólnoty – opłacane są i zamawiane w Parafii liczne Msze święte. Jest przeważnie siedem Mszy świętych odprawianych każdego miesiąca.

Są to : dwie Msze wynagradzające za grzechy ludzkości – odpowiednio : Najśw. Sercu Pana Jezusa w 1-sze piątki m-ca i Niepokalanemu Sercu Maryi w 1-sze soboty m-ca, Msza o uwielbienie i wynagrodzenie Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie Ołtarza, Msze o uwielbienie : Trójcy Przenajświętszej, Duszy Chrystusowej, Ducha Świętego i Boga Ojca, a ponadto – raz do roku : o uwielbienie Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi.

W Mszach tych uczestniczą członkowie Grupy.

 

Wspólnota ma swoją wewnętrzną Różę Różańcową, która modli się w sześciu wyznaczonych specjalnie intencjach : o rozszerzenie Straży Honorowej NSPJ i NSM w Kościele; o beatyfikację jej Założycielki – Konstancji Bernaud; za ks. Dyrektora Stowarzyszenia i miejscowego Opiekuna; o wierne, chętne i wytrwałe wypełnianie podjętych zobowiązań (wynikających ze Statutów Stowarzyszenia); o życie zgodne z poświęceniem się Obu Najśw. Sercom i upodabnianie się do Nich; o trwałość i spójność tworzonej Grupy, wzajemne wspieranie się i jej wzrost liczebny. Członkowie Straży do niej należący wymieniają raz w miesiącu – w każdy 1-szy piątek m-ca, tajemnice różańcowe wraz z biletami zelatorskimi.

 

Grupa uczestniczy w zbiorowych i indywidualnych modlitwach w kościele, a szczególnie w nabożeństwach : majowych, czerwcowych i październikowych oraz w Adwencie - w Roratach.

 

Ponadto w okresie Wielkiego Postu – Grupa organizuje celebrację Drogi Krzyżowej dla wspólnoty parafialnej zebranej w kościele. Wspólnota nasza czynnie uczestniczy w procesji rezurekcyjnej w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego oraz uczestniczy w procesji Bożego Ciała i w Oktawie – niosąc swoją chorągiew strażową.

 

Znamiennym wydarzeniem jest dla Grupy uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa, jak również Niepokalanego Serca Maryi. Przez wiele lat zaznaczyła się troska Wspólnoty o wystrój Ołtarzy. Członkowie Grupy nierzadko składali się na dary, zanoszone potem w uroczystej procesji. W m–cu czerwcu 2010 roku - wysłaliśmy do Częstochowy na Jasną Górę ofiarę pieniężną przeznaczoną na suknie i korony dla Jasnogórskiego Wizerunku Matki Bożej – jako doroczny Dar Ołtarza. Grupa posiada swoją gablotkę ścienną – umieszczoną przy wejściu do kościoła parafialnego. Zamieszczane są w niej bieżące informacje dotyczące Straży Honorowej, a także misji, które wspierają niektórzy członkowie Stowarzyszenia. Część stowarzyszonych udała się do Częstochowy na Ogólnopolską Pielgrzymkę Straży Honorowej na Jasną Górę, a także na zorganizowane pielgrzymki do pobliskich Sanktuariów Maryjnych.

 

Nasza wspólnota strażowa przy parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie ma swojego opiekuna, którym jest ks. Rafał Pernal, i należy pod Dyrekcję Arcybractwa w Klauzurze Sióstr Wizytek w Krakowie.

 

"Jeżeli Pan domu nie zbuduje,
na próżno trudzą się ci,
którzy go wznoszą"
/Ps 127, 1/

poradnictworodzinne

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu"

(Katechizm Kościoła Katolickiego 1601).

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Rodzina Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego

 

Odpowiadając na inicjatywę śp. biskupa Czesława Domina, koszalińskie seminarium zaprasza nas do zadeklarowania swojej przynależności do Rodziny Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego. Do RPSK mogą należeć ci, którzy codziennie, poprzez modlitwę lub ofiarowanie cierpienia, wspierają duchowo biskupów, kapłanów i kleryków naszej diecezji oraz wypraszają nowe powołania kapłańskie i zakonne.

 

W naszej parafii wspólnotą opiekuje się ks. Piotr Zieliński. RPSK zaprasza w każdy I Czwartek Miesiąca na Eucharystię o godz. 18.00, a po niej na Nabożeństwo Pierwszoczwartkowe w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.

 

MODLITWA ZA POWOŁANYCH

Panie Jezu, który powołujesz ludzi do Twojej służby w Kościele, błagamy Cię pokornie: Poślij robotników do Twojej winnicy. Poślij godnych kapłanów do Twego świętego Kościoła. Spraw, aby wszyscy, których wybrałeś do służby kapłańskiej, poszli za głosem Twego wezwania.

Tych, którzy je realizują, to jest alumnów Seminarium Koszalińskiego, prowadź bezpiecznie na drodze do kapłaństwa, napełnij ich duchem modlitwy, wiary i miłości.

Wzmacniaj w powołaniu biskupów i kapłanów Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Błogosław ich trudy i prace. Spraw, aby byli solą ziemi, która chroni od wszelkiego zepsucia, i aby byli światłem świata. Udziel im łaskawie mądrości, cierpliwości i mocy, aby głosili Twoją chwałę i szerzyli Twoje Królestwo w ludzkich sercach. Matko Bolesna, Pani Skrzatuska, oddajemy Ci powołanych i całą Rodzinę Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego. Amen.

Odnowa w Duchu Świętym

            Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Veni Creator" przy parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie powstała 28 lata temu jako grupa modlitewna, której charyzmatem jest uwielbienie Boga, posługa modlitwą wstawienniczą, prowadzenie dziesięciotygodniowych Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy. Istotne znaczenie ma także formacja indywidualna.

Członkowie grupy posługują w parafii, jak też poza nią, biorąc udział w modlitwach wstawienniczych i egzorcyzmach w Domu Miłosierdzia. A także wraz z pozostałymi koszalińskimi wspólnotami Odnowy w Duchu Świętym raz w miesiącu prowadzą nabożeństwo uzdrowienia w katedrze. Angażują się w przygotowanie i prowadzenie Wieczorów Chwały. Wspólnota od lat przygotowuje czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego, które w  tym  roku organizuje wraz z innymi wspólnotami z wszystkich parafii Koszalina.

Co roku – w maju – wspólnota bierze udział w ogólnopolskim Czuwaniu Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze. Ponadto odbywają się wyjazdy na spotkania ewangelizacyjno-formacyjne, takie jak Forum Charyzmatyczne, warsztaty dla liderów i animatorów, rekolekcje, pielgrzymki, weekendy integrujące wspólnotę, wyjścia do teatru, kina, filharmonii.

Opiekunem duchownym wspólnoty jest Ks. Piotr Kozłowski

 

Lider współnoty: Jolanta Malek

Animatorzy: Janina Król, Hanna Hansz, Jolanta Wieczorek, Elżbieta Burcza, Urszula Gajewska.

 

Spotkania wspólnoty „Veni Creator” odbywają się w każdy poniedziałek po Mszy Św. o godz. 18:00 i są otwarte.

 

ZAPRASZAMY!!!

 

 

 

Zapraszamy na stronę facebooka   https://www.facebook.com/VeniCreatorKoszalin
Strona Odnowy w Duchu Świetym  Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej      http://koszalin.odnowa.org/ 

 

MIASTO DLA JEZUSA

Szkoła Nowej Ewangelizacji, która w imieniu bp-a zajmuje się projektem ewangelizacji trzech miast przesyła informację o projekcie "Miasto dla Jezusa" (więcej na www.miastodlajezusa.pl i www.kochaj.my).

 

Zachęcamy do zapoznania się z projektem „ Jesteśmy jednym Ciałem Chrystusa (JJCC), którego istotę przekazujemy w opisie w załączniku oraz do zaangażowania się ewangelizację na Sunrise i wrześniowa ewangelizację miast

 

Pod hasłem „Miasto dla Jezusa” trwa ewangelizacja miast w diecezji koszalińsko -kołobrzeskiej. Spotkania, rekolekcje, koncerty, ewangelizacje uliczne i inne inicjatywy mają na celu pogłębienie wiary i wzbudzenie jej w tych, którzy ją stracili. W każdym miesiącu br. wielotysięczne spotkania gromadzące ludzi stają się manifestacją wiary żywej, prowadzącej do osobistej relacji z Jezusem.

Ewangelizacja miast w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej nie ograniczy się do wybranych trzech największych miast, lecz w kolejnych latach obejmie inne miejscowości.

Wszelkie informacje dotyczące ewangelizacji znajdują się na stronie www.MiastoDlaJezusa.pl

 

 

 

LEKTORZY DOROŚLI 

 

Życie chrześcijańskie cechuje w sposób zasadniczy spotkanie z Jezusem Chrystusem, który nas wzywa, byśmy za Nim poszli. To spotkanie dokonuje się również dzięki modlitewnej i wytrwałej lekturze Pisma Świętego. Dlatego wszyscy lektorzy posługujący w parafii Ducha Świętego rozważają wspólnie tekst święty, by jeszcze mocniej pogłębić swoją więź z Jezusem.

 

Spotkania wraz z opiekunem – ks. Piotrem – odbywają się w co drugi czwartek, po Mszy świętej wieczornej.

 

Zapraszamy lektorów i wszystkich chętnych.

 

 

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka