Administrator

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją, w ramach projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Efektywnie i efektownie".

Zobacz prezenatcję...

 

Parafia Rzymskokatolicka pw Ducha Świętego w Koszalinie realizuje projekt pt. "Żaczek - ndywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3"

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekty systemowe.

Zaproszenie do złożenia ofert, w ramach projektu pn. „Żaczek- indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3".

Pobierz ofertę...

O nas

Opublikowano w: Oświata
-

Podstawowe informacje:

 • rok szkolny 2011/2012 trwa od 1 września 2011 r. do 29 czerwca 2012r.;

• cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat w szkole podstawowej i 3 lata w gimnazjum i liceum i jest realizowany w oparciu o prawo oświatowe i wynikające z niego przepisy;

• nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty;

• szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej.

 • działalność Szkoły jako instytucji wychowawczej katolickiej podlega nadzorowi Biskupa Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej zgodnie z postanowieniami prawa kościelnego.

 

Media parafialne

b nasze zycie

b telewizja duch

Media w diecezji

Dobre Media

Gość Niedzielny

b barka